Zlievarenstvo je priemyselné odvetvie zaoberajúce sa výrobou predmetov liatím roztaveného kovu do formy, dutina ktorého má tvar budúceho odliatku. Zlievarne zásobujú prakticky všetky odvetvia strojárenskej výroby odliatkami tvarovo zložitých súčiastok, ktoré sa nedajú vyrobiť iným spôsobom (zváranie, obrábanie). Zlievarenstvo patrí medzi najstaršie remeslá, ktoré pomáhali ľuďom využívať prírodné zdroje, vzdorovať nepriateľom a svojim dielom prispeli k civilizačnému pokroku.

1. Proces odlievania tekutým kovom
2. Opracovaný odliatok

Zlievanie upraviť

Kov s najnižšou teplotou tavenia je ortuť (- 39°C), s najvyššou volfrám (3430 °C), najťažšie taviteľný prvok je uhlík s teplotou tavenia až (3450 °C). Teplota tavenia je ovplyvnená vonkajším tlakom ako aj koncentráciou prísadových prvkov.

Výroba odliatkov ja pomerne náročná, preto jedna z dôležitých úloh, ktoré sú pre zlievača postavené, je výber najvhodnejšieho výrobného procesu, ktorý by bol ekonomicky optimálny na dané výrobné podmienky.

Proces tavenia, odlievanie ako aj samotná výroba zlievárenských jadier je spojená s použitím rôznych chemických látok, ktoré môžu predstavovať riziko pre zdravie pracovníkov a značné znečisťovanie životného prostredia.

Základné pojmy v zlievárenstve upraviť

  • Model - predmet, ktorý sa svojím tvarom podobá na odliatok. Rozmery modelu sú o niečo väčšie, ako má odliatok.
  • Modelové zariadenie - slúži na vytvorenie aktívnej dutiny vo forme, v ktorej stuhne odliata tavenina v odliatok.
  • Jadro - súčasť formy. Slúži na výrobu dutiny v odliatku. Delí sa na pravé jadro a nepravé jadro.
  • Formy - sa vyrábajú z rôznych materiálov podľa toho, koľko odliatkov sa má v nich odliať. Formy bývajú zväčša uzatvorené, len ploché hrubé odliatky, napr.: rošty, mreže sa dajú odlievať aj do otvorených foriem.
  • Odliatok - stuhnutá tavenina v dutine pieskovej, keramickej alebo kovovej forme. Tvar odliatok po stuhnutí zodpovedá tvaru dutiny formy.
  • Surový odliatok - vznikne stuhnutím roztaveného kovu odliateho do dutiny formy.
  • Hrubý odliatok - vznikne zo surového odliatku očistením od formovacích materiálov a odstránením vtokov, náliatkov či iných pomocných zlievárenských prídavkov. Hrubý odliatok je konečným výrobkom zlievárne.
  • Obrobený odliatok - vznikne z hrubého alebo ohrubovaného odliatku obrábaním na rozmery predpísané výkresom súčiastky.

Literatúra upraviť

  • F.Krumnikl, M. Makarius, L. Šefel - Výroba ocele, (1964)

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Zlievarenstvo