Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Súradnice: 48°09′27″S 17°10′17″V / 48,157412°S 17,171513°V / 48.157412; 17.171513

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (skr. ÚGKK SR) je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.[1]

Sídlo úradu

Hlavné úlohy upraviť

Na úseku geodézie a kartografie úrad[2]

 • a) vypracúva koncepcie smerov rozvoja geodetických a kartografických činností, ktoré sa vykonávajú pre potreby štátu mimo potrieb obrany štátu,
 • b) určuje záväzné geodetické systémy a lokalizačné štandardy mimo potrieb obrany štátu a potrieb správy štátnych hraníc,4)
 • c) určuje kvalitatívne podmienky na vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností uvedených v § 6 ods. 1 písm. a), b), c), d) a e),
 • d) zabezpečuje zriaďovanie a aktualizáciu geodetických základov,
 • e) zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a vydávanie štátnych mapových diel, máp územného a správneho členenia Slovenskej republiky a iných kartografických diel,
 • f) zabezpečuje stabilizovanie a vymeriavanie geodetických bodov štátnej hranice a aktualizáciu geodetickej časti hraničného dokumentárneho diela,
 • g) štandardizuje geografické názvoslovie podľa § 18 ods. 1,
 • h) zabezpečuje tvorbu a prevádzkovanie automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností,
 • i) zabezpečuje preberanie, zhodnocovanie, dokumentovanie, archivovanie a sprístupňovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností,
 • j) vydáva a odníma fyzickým osobám osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti,
 • k) riadi a koordinuje výskum a vedecko-technický rozvoj a zhromažďuje vedecko-technické informácie pre geodetické a kartografické činnosti, ktoré sa vykonávajú pre potreby štátu mimo potrieb obrany štátu.

Na úseku katastra nehnuteľností úrad[2]

 • a) vypracúva koncepcie smerov rozvoja katastra nehnuteľností a riadi výkon štátnej správy uskutočňovanej krajskými úradmi a okresnými úradmi na úseku katastra nehnuteľností vydávaním všeobecne záväzných právnych predpisov, smerníc a pokynov, zjednocovaním postupu pri ich používaní, vypracúvaním koncepcií rozvoja úseku štátnej správy a preskúmaním rozhodnutí podľa osobitných predpisov a kontroluje tento výkon,
 • b) spolupracuje s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pri hodnotení činnosti krajských úradov a okresných úradov, pri príprave opatrení týkajúcich sa ich výstavby a činnosti, pri odbornej príprave zamestnancov krajských úradov a okresných úradov, pri určovaní skladby pracovných funkcií na krajských úradoch a okresných úradoch,
 • c) podieľa sa na zostavení návrhu súhrnu rozpočtov krajských úradov a vyjadruje sa k zmene jeho záväzných úloh, záväzných limitov a záväzných ukazovateľov,
 • d) je odvolacím orgánom (vo veciach, v ktorých v katastrálnom konaní v prvom stupni konajú krajské úrady, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
 • e) overuje spôsobilosť zamestnancov okresných úradov rozhodovať o návrhu na vklad,
 • f) vykonáva katastrálnu inšpekciu nad úrovňou spravovania, aktualizácie a obnovy katastra nehnuteľností, ako aj nad úrovňou úloh súvisiacich s katastrom nehnuteľností,
 • g) zabezpečuje úlohy podľa osobitných zákonov v oblasti usporiadania vlastníckych práv k pozemkom.

Podriadené organizácie upraviť

Úrad je zriaďovateľom Geodetického a kartografického ústavu.

Refencie upraviť

 1. Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy [online]. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, [cit. 2021-07-20]. Dostupné online. Archivované 2021-07-20 z originálu.
 2. a b Výročná správa 2020 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Bratislava, 2021, P/2021/001785-1

Externé odkazy upraviť