Kataster nehnuteľností

Kataster nehnuteľností je na Slovensku zoznam/databáza obsahujúci geometrické určenie, súpis a opis nehnuteľností a práva k nim. Sú v ňom zapísané a graficky zaznačené všetky pozemky a nehnuteľnosti a práva k nim.

Kataster nehnuteľností

Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to najmä o vlastníckom práve, ale tiež záložnom práve, vecnom bremene, práve zodpovedajúcom vecnému bremenu a niekedy aj o predkupnom práve. Kataster slúži aj ako informačný systém, najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam a na daňové účely.

V Rakúsko-Uhorsku a prvej česko-slovenskej republike boli ekvivalentami tzv. pozemková kniha (na majetkoprávne účely) a pozemkový kataster (na daňové účely). Pozemkový kataster bol zrušený v roku 1949. Zápisy do pozemkovej knihy boli ukončené v roku 1964 a agenda prešla pod názvom „evidencia nehnuteľností“ na strediská Úradu geodézie. V evidencii nehnuteľností vznikol neporiadok, a tak bol v roku 1992 vytvorený „Kataster nehnuteľností“.

Vo väčšine vyspelých krajín sa dodnes rozlišuje „kataster“ a „pozemková kniha“, pričom sa obsahovo líšia spravidla buď ako v Rakúsko-Uhorsku, alebo tak, že v katastri sú uvedené najmä grafické záležitosti, kým v pozemkovej knihe práva.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • GEOforum.sk – nezávislý informačný portál o geodézii, kartografii, katastri a geoinformáciach
  • Katasterportal – oficiálna stránka