Katastrálny úrad

Katastrálny úrad (-do decembra 2012) resp. Správa katastra v sídle kraja (-od januára do septembra 2013) bol na Slovensku od januára 1993 do septembra 2013 orgán štátnej správy (v neskoršom období pôsobiaci na území daného kraja), zodpovedný za katastrálne záležitosti.

Od roku 2002 bol nadriadeným orgánom správy katastra, ktorá sa v jeho pôsobnosti nachádzala, do roku 2001 (keď ešte Správy katastra neexistovali) zahŕňala jeho činnosť aj činnosť správ katastra. Katastrálny úrad bol organizačne podriadený Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Mal nasledujúce úlohy (tu je uvedený stav v roku 2008):

  • a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku katastra,
  • b) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v prvom stupni konajú správy katastra, ak katastrálny zákon neustanovuje inak,
  • c) zabezpečuje zostavenie návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov.
  • d) zo súhlasom Úradu geodézie, kartografie a katastra zriaďuje alebo ruší pracovisko správy katastra.
  • e) vydáva preukazy oprávňujúce zamestnancov úradu, zamestnancov katastrálnych úradov a fyzické osoby a právnické osoby vykonávajúce geodetické a kartografické činnosti a ich zamestnancov na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti.
  • f) ukladá pokuty za niektoré priestupky na úseku geodézie a katastra.
  • g) mzdovo a vecne zabezpečuje správy katastra.

Na čele katastrálneho úradu bol prednosta katastrálneho úradu, ktorého menoval a odvolával predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra. Prednosta katastrálneho úradu menoval a odvolával riaditeľa správy katastra.

ZdrojeUpraviť

  • zákon č. 266/1992 Zb.
  • zákon č. 162/1995 Z.z.

Externé odkazyUpraviť