Katastrálny odbor okresného úradu

Katastrálny odbor okresného úradu (od roku 2002 do septembra 2013 samostatný úrad pod názvom Správa katastra) je odbor okresných úradov na Slovensku, ktorý pre územie daného okresu [1]:

 • a) rozhoduje v katastrálnom konaní,
 • b) zapisuje práva k nehnuteľnostiam,
 • c) spravuje a aktualizuje kataster v súlade s právnym stavom a so skutočným stavom na základe ohlásených zmien, zmien zistených pri prešetrovaní údajov katastra, zmien zistených pri revízii údajov katastra a zmien zistených pri obnove katastrálneho operátu; kataster spravuje a aktualizuje v súčinnosti s vlastníkmi, s inými oprávnenými osobami, obcami a so štátnymi orgánmi,
 • d) vydáva verejné listiny, ktoré potvrdzujú práva a povinnosti k nehnuteľnostiam, ako aj iné skutočnosti týkajúce sa nehnuteľností,
 • e) kontroluje geodetické a kartografické činnosti, ktorých výsledky sa majú prevziať do katastra, a overuje geometrické plány,
 • f) spracúva sumárne údaje o pôdnom fonde,
 • g) prejednáva priestupky proti poriadku v štátnej správe na úseku katastra a v konaní o porušení poriadku na úseku katastra právnickými osobami,
 • h) spravuje pozemkové knihy a železničnú knihu,
 • i) poskytuje informácie z katastra,
 • j) overuje kópie alebo rovnopisy verejných listín alebo iných listín, na ktorých základe sa má vykonať zápis v katastri, ako aj kópie geometrických plánov pre potreby správy a aktualizácie katastra v súlade s právnym stavom a so skutočným stavom,
 • k) rozhoduje v pochybnostiach o predmete evidovania v katastri.

Dejiny upraviť

Do roku 2001 činnosť dnešných katastrálnych odborov vykonávali katastrálne úrady. V roku 2002 vznikli "Správy katastra" (ktoré neboli súčasťou vtedajších obvodných úradov) na základe novely zákona č. 162/1995 Z.z. (katastrálny zákon), ktorý upravoval ich fungovanie a postavenie. Od októbra 2013 sa agenda Správ katastra stala súčasťou okresných úradov a v zákone sa preto odvtedy označujú jednoducho ako "okresné úrady"; v praxi ide presnejšie o katastrálne odbory okresných úradov. Agenda katastrálnych odborov okresných úradov je zhodná s agendou dovtedajších Správ katastra.

Referencie upraviť

 1. zákon č. 162/1995 Z.z. (katastrálny zákon) v znení platnom od októbra 2013

Externé odkazy upraviť