Okresný úrad (Slovensko)

Okresný úrad je resp. bol názov štátneho úradu na čele okresu na Slovensku v období 1923 – 1944/45, 1990 – 2003 a od októbra 2013 dodnes. Do roku 1922 sa obdobný úrad volal slúžnovský úrad a v rokoch 1944/45 – 1990 sa volal okresný národný výbor.

Okresný úrad od roku 2013

upraviť

Základná charakteristika

upraviť

Okresné úrady 1. októbra 2013 nahradili dovtedajšie obvodné úrady.

Okresný úrad je miestny orgán štátnej správy a preddavková organizácia Ministerstva vnútra SR. Riadi ho prednosta okresného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra.

Všeobecne záväzné právne predpisy okresných úradov sa označujú názvom vyhláška.

Pôsobnosť

upraviť

Okresné úrady, ktoré nie sú okresnými úradmi v sídle kraja, sú zodpovedné za nasledujúce úseky štátnej správy: civilná ochrana obyvateľstva a riadenie štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, hospodárska mobilizácia, kataster nehnuteľností, obrana štátu, starostlivosť o životné prostredie, cestná doprava a pozemné komunikácie, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, poľovníctvo a pozemkové úpravy, všeobecná vnútorná správa, živnostenské podnikanie

Okresné úrady v sídle kraja:

1. riadia, kontrolujú a koordinujú výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi v sídle okresu ležiacimi v ich kraji,
2. vykonávajú v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje okresný úrad v sídle okresu ležiaci v ich kraji; ak v prvom stupni rozhoduje len okresný úrad v sídle kraja, vykonáva v druhom stupni štátnu správu okresný úrad v sídle kraja, ak tak ustanovuje osobitný zákonom,
3. spravujú majetok štátu v rozsahu ustanovenom všeobecným predpisom o správe majetku štátu.

Všetky okresné úrady v rozsahu svojej pôsobnosti majú spolupracovať s inými miestnymi orgánmi štátnej správy, vyšším územným celkom a obcami v ich územnom obvode; môžu spolupracovať s obdobnými orgánmi verejnej správy iných štátov

Sídla a územné obvody okresných úradov

upraviť

Územným obvodom tzv. okresných úradov v sídle kraja je celý kraj a ich sídlom je sídlo (hlavné mesto) kraja.

Sídla a územné obvody ostatných okresných úradov sú nasledujúce:

Vysvetlivky:

  • A) platí pre nasledujúce úseky štátnej správy: civilná ochrana obyvateľstva a riadenie štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, hospodárska mobilizácia, kataster nehnuteľností, obrana štátu, starostlivosť o životné prostredie.
  • B) platí pre nasledujúce úseky štátnej správy: cestná doprava a pozemné komunikácie, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, poľovníctvo a pozemkové úpravy, všeobecná vnútorná správa, živnostenské podnikanie
  • Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. Bratislava: Úrad vlády SR, 2013-06-19. Dostupné online.