Právny predpis[1][2][3][4][5] alebo všeobecne záväzný právny predpis[6][7][1][8] môže byť:

Podrobnejšie o týchto definíciách a ich zdrojoch pozri v článku normatívny právny akt.

Na Slovensku sa všeobecne záväzné právne predpisy (a niektoré ďalšie právne akty) uverejňujú v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Podrobnosti o všeobecne záväzných právnych predpisoch rozoberá najmä zákon č. 400/2015 Z. z. (predtým zákon č. 1/1993 Z. z.), v ktorom je použitá definícia č. 2 (v užšom ponímaní).

Od právnych predpisov je potrebné odlíšiť normatívne zmluvy, ktoré zaväzujú iba jej strany, ďalej individuálne právne akty, teda výsledok aplikácie normatívnych aktov na konkrétny prípad a ktoré zaväzujú len adresátov, napr. rozsudok, správne rozhodnutie a pod. Nakoniec je potrebné od právnych predpisov odlíšiť aj interné normatívne akty (organizačné akty[9]), čo sú inštrukcie v rámci organizácie a nemajú všeobecne záväznú povahu – napr. smernice, štatúty, organizačné poriadky, pracovné poriadky a pod. To sú akty súkromného práva a zaväzujú len členov alebo zamestnancov určitej právnickej osoby,[10] hoci sa ako právne predpisy niekedy nesprávne označujú.

Druhy všeobecne záväzných právnych predpisov na Slovensku upraviť

Podľa definície všeobecne záväzného právneho predpisu uvedenej v knihe Procházka-Káčer 2013 a v zákone č. 400/2015 Z. z. (ale s doplnením o všeobecne záväzné nariadenia), čiže podľa vyššie uvedenej definície č. 2 (v širšom ponímaní), existujú na Slovensku v súčasnosti nasledujúce všeobecne záväzné právne predpisy [11][12][13]:

Donedávna existovali okrem toho tieto všeobecne záväzné právne predpisy:

 • do roku 2015: výnos orgánu štátnej správy alebo NBS (dnes tento predpis spadá pod predpis opatrenie)[14][15]
 • 1990-2003: všeobecne záväzná vyhláška okresného alebo krajského úradu (dnes sa predpis okresného úradu volá už len vyhláška a aj predpis bývalých obvodných úradov sa volal len vyhláška)[16][17][18]

Treba dodať, že v Zbierke zákonov Slovenskej republiky sa neuverejňujú len všeobecne záväzné právne predpisy (s výnimkou všeobecne záväzných nariadení) podľa definície č. 2, ale aj akty medzinárodného práva (najmä medzinárodné zmluvy) a niektoré iné akty (najmä návrhy prijaté v referende a nálezy Ústavného súdu).[19] Tie mimochodom zvyčajne spadajú pod definíciu všeobecne záväzného právneho predpisu č. 1 a/alebo 3.

Delenie upraviť

Platnosť a účinnosť upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Účinnosť právneho predpisu

Podľa zákona č. 400/2015 Z. z. (predtým podobne podľa zákona č. 1/1993 Z. z.)[20] platí okrem iného:

 • Všeobecne záväzné právne predpisy nadobúdajú platnosť dňom ich vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
 • Všeobecne záväzné právne predpisy nadobúdajú účinnosť pätnástym dňom po ich vyhlásení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ak nie je v nich ustanovený neskorší deň nadobudnutia účinnosti. Ak je to odôvodnené naliehavým všeobecným záujmom, môže sa v právnom predpise výnimočne ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia v zbierke zákonov.
 • O všetkom, čo bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásené, sa má za to, že dňom vyhlásenia sa stalo známym každému, koho sa to týka.

Referencie upraviť

 1. a b § 1 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z.
 2. PROCHÁZKA, R., KÁČER, M. Teória práva. Bratislava: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-89603-14-5. s. 127-129
 3. právní předpis. In: HENDRYCH, Dušan et al. Právnický slovník. 2., rozš. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-740-5.
 4. nařízení. In: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích 5 m-o. Vyd. 1. Praha: Diderot, 1999. ISBN 80-902555-2-3. s. 303 (Poznámka: Takmer identický text (prvého významu hesla) je v hesle nariadenie Všeobecného encyklop. slovníka M-R z roku 2002)
 5. právní předpis. In: Portál ODok – Legislativní helpdesk – Výkladový slovník [online]. help.odok.cz, [cit. 2017-04-08]. Dostupné online. Archivované 2017-04-11 z originálu.
 6. PRUSÁK, Jozef. Teória práva. 2. vyd., dotl.. vyd. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2001. ISBN 80-7160-146-2. rôzne strany
 7. Ústava SR čl. 56, 68, 123, 152 atď.
 8. akt. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 119.
 9. PRUSÁK, Jozef. Teória práva. 2. vyd., dotl. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2001. ISBN 80-7160-146-2. s. 195-196
 10. GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 5., upr. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. 308 s. ISBN 978-80-7380-233-2.
 11. § 1 a ďalšie zákona č. 400/2015 Z. z.
 12. PROCHÁZKA, R., KÁČER, M. Teória práva. Bratislava: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-89603-14-5. s. 148-150 (127-128, 139-140 )
 13. PRUSÁK, Jozef. Teória práva. 2. vyd., dotl.. vyd. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2001. ISBN 80-7160-146-2. s. 189-195 (Poznámka: Z textu nie je jasné, či autor považuje referendum za právny predpis.)
 14. § 5 ods. 1 zákona č. 1/1993 Z. z.
 15. § 26 ods. 2 zákona č. 400/2015 Z. z.
 16. § 3 ods. 2 zákona č. 222/1996 Z. z.
 17. § 5 ods. 1 zákona č. 515/2003 Z. z.
 18. zákon č. 472/1990 Zb. - §7 ods. 7
 19. § 12, 13, 20 zákona č. 400/2015 Z. z.
 20. § 15 a 19 zákona č. 400/2015 Z. z.