Nariadenie vlády Slovenskej republiky

(Presmerované z Nariadenie (vláda))

Nariadenie vlády Slovenskej republiky[1][2] (iné názvy: nariadenie[3], nepresne: nariadenie vlády, najmä staršie: vládne nariadenie) je na Slovensku normatívny právny akt (všeobecne záväzný právny predpis) vydávaný vládou ako celkom.

Právo
Odvetvia práva
Verejné právo:
Ústavné · Trestné · Správne · Finančné · Európske · Medzinárodné · Kánonické · Konfesné

Súkromné právo:
Občianske · Pracovné · Rodinné · Obchodné · Medzinárodné právo súkromné
Deľba moci
Výkonná moc:
Hlava štátu · Panovník · Prezident (SR· Vláda (SR· Ministerstvo

Zákonodarná moc:
Parlament · Senát · Národná rada SR


Súdna moc:
Súd · Ústavný súd (SR· Najvyšší súd · Krajský súd · Okresný súd · Súdna rada · Prokuratúra · Ombudsman · NKÚ
Právne predpisy
Ústava (SR· Ústavný zákon · Zákon · Nariadenie vlády · Uznesenie vlády · Vyhláška · Opatrenie · Výnos
Ďalšie pojmy
Právna skutočnosť · Právny akt · Právny predpis · Právna norma

Štát · Forma štátu · Občan · Politická strana · Voľby · Referendum


Medzinárodná zmluva · Medzinárodná organizácia
z  d  u

Návrh nariadenia vlády SR obsahuje dôvodovú správu, ktorá má všeobecnú časť a osobitnú časť.[4]

Všeobecná časť

upraviť

(Čl.20) obsahuje: zhodnotenie platného právneho stavu a odôvodnenie nevyhnutnosti novej právnej úpravy, odôvodnenie hlavných princípov navrhovanej právnej úpravy, zhodnotenie súladu nariadenia vlády s ústavou a so zákonom, predpokladaný hospodársky a finančný dosah navrhovanej úpravy, doložku zlučiteľnosti návrhu nariadenia vlády s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie, tabuľku zhody návrhu nariadenia vlády s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie. [5]

Osobitná časť

upraviť

Pre obsah osobitnej časti dôvodovej správy (Čl.12 ods. 4) platí: dôvodová správa sa člení podľa jednotlivých paragrafov navrhovaného zákona a v prípade novely zákona podľa jednotlivých článkov a jednotlivých bodov novely. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých navrhovaných ustanovení zákona. Do odôvodnenia jednotlivých navrhovaných ustanovení sa nepreberá text týchto ustanovení, ani text a argumentácia už obsiahnutá vo všeobecnej časti dôvodovej správy.

Aproximačné nariadenie vlády

upraviť

Návrh nariadenia vlády, vydaného podľa zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky musí obsahovať prílohu, v ktorej sa uvedie presné označenie implementovaného právneho aktu alebo vykonávanej medzinárodnej zmluvy a údaj o tom, kde je tento právny akt uverejnený alebo kde bol oznámený.

Pripomienkové konanie

upraviť

Na zverejnenie návrhu nariadenia vlády na pripomienkové konanie, zaslanie oznamu o tomto zverejnení a na lehoty na zaslanie pripomienok k návrhu nariadenia vlády platí, že sa prerokuje s príslušnými orgánmi a inštitúciami v pripomienkovom konaní. Predkladateľ zverejní návrh na pripomienkové konanie na internete a zašle písomný a elektronický oznam o zverejnení návrhu zákona na internete na pripomienky: podpredsedom vlády, ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy, Úradu vlády Slovenskej republiky, sekcii vládnej legislatívy - odboru aproximácie práva, c) Národnej banke Slovenska, d) Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky, e) Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, f) Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, g) zástupcom zamestnávateľov a zástupcom zamestnancov podľa osobitného predpisu8a), ak ide o návrh týkajúceho sa hospodárskych a sociálnych záujmov, ako aj ďalším orgánom a inštitúciám, ak to vyplýva z osobitného predpisu, alebo ak tak určí vláda. Návrh môže minister alebo vedúci iného ústredného orgánu štátnej správy zaslať na pripomienky aj iným štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy, stavovským organizáciám a iným inštitúciám.[6]

Prerokovanie

upraviť

Návrh nariadenia vlády upravený podľa výsledkov pripomienkového konania predloží minister alebo vedúci iného ústredného orgánu štátnej správy na prerokovanie vláde a legislatívnej rade. Legislatívna rada zaujme k návrhu nariadenia vlády stanovisko spravidla v lehote do 75 dní. Súčasťou materiálu, ktorým sa návrh nariadenia vlády predkladá vláde a legislatívnej rade, je aj predkladacia správa. Na obsah a rozsah predkladacej správy platí obdobne čl. 13 ods. 3 a 4.[7]

Vyhlasovanie

upraviť

Žiadosť o vyhlásenie nariadenia vlády v zbierke zákonov podáva sekcia vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky. K žiadosti sa pripájajú tri vyhotovenia nariadenia vlády a disketa s textom nariadenia vlády v elektronickej forme. Žiadosť o vyhlásenie vyhlášky, výnosu , a opatrenia , v zbierke zákonov podáva predkladateľ.

Žiadosť o vyhlásenie vykonávacieho predpisu sa doručí redakcii zbierky zákonov najneskôr do 15 dní pred dňom, kedy má vykonávací predpis nadobudnúť účinnosť. Ak má byť vykonávací predpis vyhlásený spolu so zákonom, na vykonanie ktorého sa vydáva, treba žiadosť o jeho vyhlásenie zaslať redakcii zbierky zákonov tak, aby mohol byť vyhlásený spolu so zákonom.

Referencie

upraviť
  1. § 1 zákona č. 400/2015 Z. z.
  2. Legislatívne pravidlá vlády SR (stav leto 2019) [1] (Poznámka: V texte sa síce vyskytuje tvar "nariadenie vlády", lenže výraz "vláda" je na začiatku predpisu explicitne uvedený ako skratka výrazu "vláda Slovenskej republiky")
  3. Ústava SR - čl. 120 (Poznámka: Slovo „vlády“ nie je priamo súčasťou názvu tohto predpisu– porov. analogicky čl. 68 a 71 pre „všeobecne záväzné nariadenie“, kde slová „obce“ alebo „VÚC“ nie sú priamo súčasťou názvu predpisu)
  4. Kráľ, Ján a Holák, Andrej. 1999. Teória a prax legislatívnej činnosti Bratislava : PF UK , 1999. s.73 {Cit. 2009-11-27}.
  5. Ministerstvo obrany SR. 2005. Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky Bratislava : Sekcia legislatívy a práva , 2005. s.13 schválené uznesením vlády SR č.241 z 8.4.1997 v znení neskorších predpisov{Cit. 2009-11-27}.
  6. Ministerstvo obrany SR. 2005. Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky Bratislava : Sekcia legislatívy a práva , 2005. s.8 schválené uznesením vlády SR č.241 z 8.4.1997 v znení neskorších predpisov{Cit. 2009-11-27}.
  7. Kráľ, Ján a Holák, Andrej. 1999. Teória a prax legislatívnej činnosti Bratislava : PF UK , 1999. s.74 {Cit. 2009-11-27}.
  • Kráľ, Ján a Holák, Andrej. 1999. Teória a prax legislatívnej činnosti Bratislava : PF UK , 1999. 104 s. {Cit. 2009-11-27}.
  • Ministerstvo obrany SR. 2005. Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky Bratislava : Sekcia legislatívy a práva , 2005. s.44 schválené uznesením vlády SR č.241 z 8.4.1997 v znení neskorších predpisov{Cit. 2009-11-27}.