Finančné právo

odvetvie verejného práva

Finančné právo je odvetvie verejného práva; súhrn právnych noriem upravujúcich finančnoprávne vzťahy pri získavaní, zhromažďovaní a použití finančných prostriedkov štátnymi orgánmi.

Právo
Odvetvia práva
Verejné právo:
Ústavné · Trestné · Správne · Finančné · Európske · Medzinárodné · Kánonické · Konfesné

Súkromné právo:
Občianske · Pracovné · Rodinné · Obchodné · Medzinárodné právo súkromné
Deľba moci
Výkonná moc:
Hlava štátu · Panovník · Prezident (SR· Vláda (SR· Ministerstvo

Zákonodarná moc:
Parlament · Senát · Národná rada SR


Súdna moc:
Súd · Ústavný súd (SR· Najvyšší súd · Krajský súd · Okresný súd · Súdna rada · Prokuratúra · Ombudsman · NKÚ
Právne predpisy
Ústava (SR· Ústavný zákon · Zákon · Nariadenie vlády · Uznesenie vlády · Vyhláška · Opatrenie · Výnos
Ďalšie pojmy
Právna skutočnosť · Právny akt · Právny predpis · Právna norma

Štát · Forma štátu · Občan · Politická strana · Voľby · Referendum


Medzinárodná zmluva · Medzinárodná organizácia
z  d  u

Finančné právo upravuje spoločensko-ekonomické vzťahy vznikajúce v súvislosti so sústreďovaním peňažných prostriedkov do štátnych a iných verejných peňažných fondov, ich rozdeľovaním a používaním na finančné zabezpečenie verejných potrieb a funkcií štátu, obcí a iných verejnoprávnych subjektov; súčasť právneho poriadku štátu. Toto právne odvetvie nie je kodifikované vzhľadom na mnohostrannosť a rozsiahlosť spoločensko-ekonomických vzťahov, ktoré upravuje. Svojím obsahom, poslaním a funkčným mechanizmom sa výraznou mierou podieľa na vytváraní organizačno-právnych predpokladov pre efektívne fungovanie trhového hospodárstva.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.