Konfesné právo je súbor právnych noriem definujúcich postavenie a pôsobenie registrovaných cirkví a náboženských spoločností v štáte. Upravuje predovšetkým otázky ľudských práv (individuálna náboženská sloboda, sloboda viery) a slobody združovania (právne postavenie náboženských spoločností), svedomia (problém výhrad svedomia), majetkovej spôsobilosti cirkví, prípadne vzniku a zániku cirkevného manželstva.

Právo
Odvetvia práva
Verejné právo:
Ústavné · Trestné · Správne · Finančné · Európske · Medzinárodné · Kánonické · Konfesné

Súkromné právo:
Občianske · Pracovné · Rodinné · Obchodné · Medzinárodné právo súkromné
Deľba moci
Výkonná moc:
Hlava štátu · Panovník · Prezident (SR· Vláda (SR· Ministerstvo

Zákonodarná moc:
Parlament · Senát · Národná rada SR


Súdna moc:
Súd · Ústavný súd (SR· Najvyšší súd · Krajský súd · Okresný súd · Súdna rada · Prokuratúra · Ombudsman · NKÚ
Právne predpisy
Ústava (SR· Ústavný zákon · Zákon · Nariadenie vlády · Uznesenie vlády · Vyhláška · Opatrenie · Výnos
Ďalšie pojmy
Právna skutočnosť · Právny akt · Právny predpis · Právna norma

Štát · Forma štátu · Občan · Politická strana · Voľby · Referendum


Medzinárodná zmluva · Medzinárodná organizácia
z  d  u

Konfesné právo nie je samostatným právnym odvetvím. Jeho normy sú súčasťou viacerých iných právnych odvetví: napr. ústavného práva, správneho práva, občianskeho a pracovného práva, prípadne trestného práva.

Konfesné právo na Slovensku

upraviť

Základným prameňom, ktorý upravuje problematiku konfesného práva na Slovensku je zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov. Táto problematika je však upravená aj v medzinárodných a vnútroštátnych zmluvách a dohodách, ktoré boli uzatvorené medzi štátom a Svätou stolicou či ostatnými cirkvami a náboženskými spoločnosťami, napr.:

  • Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou (326/2001 Z.z.)
  • Zmluva medzi SR a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (648/2002 Z.z.)
  • Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní (394/2004 Z.z.)
  • Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami (250/2002 Z.z.)
  • Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (270/2005 Z.z.)

Pozri aj

upraviť
  • Kánonické právo
  • NEMEC, M. 2006. "Základy kánonického práva". Bratislava: IURA EDITION s.r.o., 2006, 249s. ISBN 80-8078-130-3.
  • BLET, P. 2002. "Pius XII. a druhá svetová vojna podľa vatikánskych archívov". Bratislava: Kalligram, 2002, 1. vydanie, 288s. ISBN 80-7149-464-X.