Ústavné právo

odvetvie verejného práva

Ústavné právo je odvetvie právneho systému, ktoré reguluje štátnu moc vnútri štátu, jej fungovanie a organizáciu na určitých princípoch a zároveň stanovuje základné pravidlá vzťahu štátnej moci a občanov.

Právo
Odvetvia práva
Verejné právo:
Ústavné · Trestné · Správne · Finančné · Európske · Medzinárodné · Kánonické · Konfesné

Súkromné právo:
Občianske · Pracovné · Rodinné · Obchodné · Medzinárodné právo súkromné
Deľba moci
Výkonná moc:
Hlava štátu · Panovník · Prezident (SR· Vláda (SR· Ministerstvo

Zákonodarná moc:
Parlament · Senát · Národná rada SR


Súdna moc:
Súd · Ústavný súd (SR· Najvyšší súd · Krajský súd · Okresný súd · Súdna rada · Prokuratúra · Ombudsman · NKÚ
Právne predpisy
Ústava (SR· Ústavný zákon · Zákon · Nariadenie vlády · Uznesenie vlády · Vyhláška · Opatrenie · Výnos
Ďalšie pojmy
Právna skutočnosť · Právny akt · Právny predpis · Právna norma

Štát · Forma štátu · Občan · Politická strana · Voľby · Referendum


Medzinárodná zmluva · Medzinárodná organizácia
z  d  u

Názory na vzťah pojmov štátne právo a ústavné právo sa v teórii rôznia, pričom obyčajne sa ústavné právo považuje za užší pojem,
pretože rozhodujúce vzťahy v štáte neupravuje len ústava a ústavné zákony, ale aj množstvo ďalších právnych predpisov.

Ústavné právo sa považuje za vedúce právne odvetvie, pretože s jeho úpravou musia byť v súlade všetky ostatné normy verejného aj súkromného práva. Keďže jeho základnou úpravou je štruktúra, kompetencie, tvorba a činnosť štátnych orgánov a vlastne úprava štátnej formy, t. j. režimu, formy vlády a štátneho zriadenia, sú základnými subjektami ústavného práva štát a štátne orgány.

Občania do ústavno-právnych vzťahov vstupujú najmä v súvislosti s voľbami, alebo ako nositelia ľudských a občianskych práv. Základnými prameňmi ústavného práva sú ústava, ústavné zákony, uznesenia, nálezy Ústavného súdu a medzinárodné zmluvy (najmä z oblasti ľudských práv).

Iné projekty

upraviť

Literatúra

upraviť
  • BRÖSTL, A. a kol. 2010. "Ústavné právo Slovenskej republiky". Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2010,461 s. ISBN 978-80-7380-248-6.
  • POSLUCH, M. - CIBULKA, Ľ. 2006. "Štátne právo Slovenskej republiky". Šamorín: Heuréka, 2006, 330s. ISBN 80-89122-31-0.
  • PALÚŠ, I. a kol. 2000. "Štátne právo porovnávacie vybraných európskych štátov a USA". Košice: Edičné stredisko Právnickej fakulty UPJŠ, 2000, 1. vydanie, 221s.
  • GERLOCH, A. 2009. "Teorie práva". Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2009, 308s. ISBN 978-80-7380-233-2.
  • MOSNÝ, P. - HUBENÁK, L. 2008. "Dejiny štátu a práva na Slovensku". Košice: Aprilla s.r.o., 2008, 1. vydanie, 376s. ISBN 978-80-89346-02-8.
  • KNAPP, V. 1996. "Velké právní systémy: Úvod do srovnávací právní vědy". Praha: C.H.Beck, 1996, 1. vydanie, 346s. ISBN 80-7179-089-3.
  • BLAHOŽ, J. - BALAŠ, V. - KLÍMA, K. 2007. "Srovnávací ústavní právo". Praha: ASPI Publishing a.s., 2007, 512s. ISBN 978-80-7357-312-6.
  • MOSNÝ, P. - LACLAVÍKOVÁ, M. 2009. "History of states and law on the territory of Slovakia I: From ancient times till 1848". Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2009, 1. vydanie, 93s. ISBN 978-80-7380-221-9.