Otvoriť hlavné menu

HistóriaUpraviť

Kánonické právo bolo pôvodne súčasťou teológie. Až Gratianus vyčlenil kánonické právo ako samostatnú, vedeckú právnickú disciplínu. Jeho zbierka Discordantium canonum concordia (alebo tiež Decretum Gratiani) z roku 1140 tvorila až do začiatku 20. storočia základ prameňov kánonického práva Latinskej cirkvi. Bola časťou zbierky kánonov uverejnenej v roku 1580 rímskym pápežom Gregorom XIII. Pod názvom Corpus Iuris Canonici, ktorá platila spolu s ďalšími pápežskými predpismi až do roku 1918.

V roku 1917 vyhlásil pápež Benedikt XV. pre rímskokatolícku cirkev prvý jednotný kodifikovaný právny text s názvom Codex iuris canonici, ktorý platil ďalších 65 rokov. Od 27. novembra 1983 je účinný nový Codex iuris canonici, vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II.

Existuje tiež Codex canonum ecclesiarum orientalium, prvý jednotný zákonník platný pre východné katolícke cirkvi, oficiálne vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. v roku 1990, účinnosť nadobudol 1. októbra 1991.

Kanonické právo bolo ovplyvnené aj rímskym právom. Samo malo veľký vplyv na formovanie viacerých súčasných právnych odvetví: najmä rodinného, manželského a dedičského práva.

LiteratúraUpraviť

  • NEMEC, M. 2006. "Základy kánonického práva". Bratislava: IURA EDITION s.r.o., 2006, 249s. ISBN 80-8078-130-3.
  • BLET, P. 2002. "Pius XII. a druhá svetová vojna podľa vatikánskych archívov". Bratislava: Kalligram, 2002, 1. vydanie, 288s. ISBN 80-7149-464-X.

Pozri ajUpraviť