Trestné právo

odvetvie verejného práva

Trestné právo je jedno z odvetvia verejného práva. Poskytuje ochranu spoločenským záujmom uvedeným v Trestnom zákone pred protiprávnymi konaniami tým, že určuje, čo je trestným činom, vymedzuje podmienky a predpoklady trestnej zodpovednosti, ustanovuje tresty a ochranné opatrenia a vedie subjekty k plneniu zákonných povinností a zachovaniu pravidiel spolužitia.
Skutkové podstaty trestných činov sú systematicky zaradené do dvanástich hláv osobitnej časti trestného zákona podľa významu chráneného záujmu alebo špeciálnej ochrany spoločenských vzťahov.

Právo
Odvetvia práva
Verejné právo:
Ústavné · Trestné · Správne · Finančné · Európske · Medzinárodné · Kánonické · Konfesné

Súkromné právo:
Občianske · Pracovné · Rodinné · Obchodné · Medzinárodné právo súkromné
Deľba moci
Výkonná moc:
Hlava štátu · Panovník · Prezident (SR· Vláda (SR· Ministerstvo

Zákonodarná moc:
Parlament · Senát · Národná rada SR


Súdna moc:
Súd · Ústavný súd (SR· Najvyšší súd · Krajský súd · Okresný súd · Súdna rada · Prokuratúra · Ombudsman · NKÚ
Právne predpisy
Ústava (SR· Ústavný zákon · Zákon · Nariadenie vlády · Uznesenie vlády · Vyhláška · Opatrenie · Výnos
Ďalšie pojmy
Právna skutočnosť · Právny akt · Právny predpis · Právna norma

Štát · Forma štátu · Občan · Politická strana · Voľby · Referendum


Medzinárodná zmluva · Medzinárodná organizácia
z  d  u

V trestnom práve rozlišujeme:

  • Trestné právo hmotné - určuje, ktoré konanie je trestné a aké opatrenia možno použiť voči páchateľom trestných činov.
  • Trestné právo procesné - upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní pri zisťovaní a prejednávaní trestných činov a pri výkone rozhodnutí, ako aj práva a povinnosti osôb zúčastňujúcich sa v trestnom konaní.

Pramene

upraviť

Hlavným prameňom trestného práva je Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. a Trestný poriadok č. 301/2005 Z. z. Viaceré ustanovenia sú obsiahnuté v základnom predpise Slovenska, ktorým je ústava. Prameňmi trestného práva sú aj medzinárodná zmluva, predovšetkým dohovory na ochranu ľudských práv a dohovory zabezpečujúce imunitu, ďalej právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie, zákony, rozhodnutia prezidenta o amnestii a nálezy Ústavného súdu.

Pozri aj

upraviť

Literatúra

upraviť
  • Mašľanyová, D. a kol. Trestné právo hmotné. Plzeň : Aleš Čenék s.r.o., 2011. ISBN 978-80-7380-338-4. (Slovenský jazyk)
  • Ivor, J. a kol. Trestné právo procesné. Bratislava : IURA EDITION s.r.o., 2010. ISBN 978-80-8078-309-9. (Slovenský jazyk)
  • Ivor, Jaroslav a kol. 2010. "Trestné právo procesné". Bratislava: IURA EDITION s.r.o., 2010, 049 s. ISBN 978-80-8078-309-9.
  • Šimovček, Ivan a kol. 2011. "Trestné právo procesné". Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2011, 378s. ISBN 978-80-7380-324-7.
  • Mašľanyová, Darina a kol. 2011. "Trestné právo hmotné". Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2011, 480s. ISBN 978-80-7380-338-4.
  • Záhora, Jozef a kol. 2007. "Prípadové štúdie z trestného práva hmotného". Bratislava: IURA EDITION s.r.o., 2007, 201 s. ISBN 978-80-8078-171-2.
  • BALÁŽ, P. - VRÁBLOVÁ, M. 2011. "Introduction to Slovak Substantial Criminal Law". Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2011, 124 s., 1. vydanie. ISBN 978-80-7380-352-0.

Externé odkazy

upraviť