Právny akt môže byť:

 • vo všeobecnom práve:
  • a) akt, ktorým sa tvorí alebo aplikuje právna norma[1][2] (viac-menej ekvivalentné definície sú: i) akt [pozn 1] realizovaný na základe právneho poriadku [1], ii) druh rozhodnutia orgánu verejnej moci majúceho právne následky[4], iii) verejnoprávny prejav vôle orgánu verejnej moci, ktorý záväzne ukladá subjektom práva povinnosti a práva a je vydaný na základe ústavy a v súlade so zákonom [5]), čiže súhrnné označenie pre normatívny právny akt (iný názov: akt tvorby práva = zákon, nariadenie, vyhláška atď.) a individuálny právny akt (iný názov: akt aplikácie práva = rozhodnutie súdu, polície, prokuratúry, orgánov štátnej správy atď.) [4][6][5][1], pozri normatívny právny akt a akt aplikácie práva
  • b) bod a) + právny úkon[6]
  • c) právne významné správanie založené na práve (opakom je akt milosti) [7]
  • d) právne významné správanie[8] (resp. konanie [9][10] )
 • v práve EÚ: právny akt Únie (t.j. nariadenie, smernica, rozhodnutie, odporúčanie alebo stanovisko)[11] [12]
Právo
Odvetvia práva
Verejné právo:
Ústavné · Trestné · Správne · Finančné · Európske · Medzinárodné · Kánonické · Konfesné

Súkromné právo:
Občianske · Pracovné · Rodinné · Obchodné · Medzinárodné právo súkromné
Deľba moci
Výkonná moc:
Hlava štátu · Panovník · Prezident (SR· Vláda (SR· Ministerstvo

Zákonodarná moc:
Parlament · Senát · Národná rada SR


Súdna moc:
Súd · Ústavný súd (SR· Najvyšší súd · Krajský súd · Okresný súd · Súdna rada · Prokuratúra · Ombudsman · NKÚ
Právne predpisy
Ústava (SR· Ústavný zákon · Zákon · Nariadenie vlády · Uznesenie vlády · Vyhláška · Opatrenie · Výnos
Ďalšie pojmy
Právna skutočnosť · Právny akt · Právny predpis · Právna norma

Štát · Forma štátu · Občan · Politická strana · Voľby · Referendum


Medzinárodná zmluva · Medzinárodná organizácia
z  d  u

Poznámky

upraviť
 1. K termínu „akt“ pozri aj napr.[3]

Referencie

upraviť
 1. a b c Kelsen, H.: Was ist ein Rechtssakt?. In: KLECATSKY, H. R. et al. (eds.). Die Wiener Rechtstheoretische Schule. Viedeň, Stuttgart: Verlag Österreich, Franz Steiner Verlag, 2010. ISBN 978-3-7046-5360-4. s. 1129-1131.
 2. právní akt. In: iuridictum – Encyklopedie o právu dostupné online (prístup 7.4.2017)
 3. POTĚŠIL, L. Individuální správní akty (Disertační práce). Brno: Masarykova universita – Právnická fakulta – Katedra správní vědy a správního práva, 2009/2010 dostupné online, kap. 3.1
 4. a b právní akt. In: HENDRYCH, Dušan et al. Právnický slovník. 2., rozš. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-740-5.
 5. a b akt. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 119.
 6. a b právní akt. In: Malá československá encyklopedie 5 Pom – S. Praha: Academia, 1987. s. 80.
 7. www.Rechtslexikon.net. Rechtsakt [online]. rechtslexikon.net, [cit. 2017-04-07]. Dostupné online.
 8. právní akt. In: Malá československá encyklopedie 5 Pom – S. Praha: Academia, 1987. s. 80. (Poznámka: Ale podľa kontextu zvyšného textu hesla sa zrejme nemyslí subjektívna právna skutočnosť (keďže „právne významné správanie“ je prísne vzaté definícia subjektívnej právnej skutočnosti), ale predovšetkým normatívny a individuálny právny akt a prípadne aj právny úkon)
 9. právny akt. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 574.
 10. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 11. právny akt Únie. In: IATE - The EU's multilingual term base [online]. iate.europa.eu, [cit. 2017-04-07]. Dostupné online.
 12. Rechtsakt. In: Gabler Wirtschaftslexikon [online]. wirtschaftslexikon.gabler.de, [cit. 2017-04-07]. Dostupné online.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.