Pracovné právo

odvetvie práva

Pracovné právo je kodifikované odvetvie práva upravujúce vzťahy medzi ľuďmi pri uskutočňovaní ľudskej práce. Pracovné právo sa obyčajne zaraďuje do systému súkromného práva, ale má skôr zmiešaný charakter. Ten vyplýva predovšetkým z toho, že sa realizuje jednak v rovnocenných vzťahoch zakladaných dohodou – pracovnou zmluvou, ale zároveň má pracovné právo ochrannú funkciu premietajúc tak štátnu sociálnu politiku. Základná premisa súkromnoprávneho vzťahu – rovnocennosť – je tak narušená ochrannými normami, ktoré v Európe tradične chránia najmä zamestnanca.

Právo
Odvetvia práva
Verejné právo:
Ústavné · Trestné · Správne · Finančné · Európske · Medzinárodné · Kánonické · Konfesné

Súkromné právo:
Občianske · Pracovné · Rodinné · Obchodné · Medzinárodné právo súkromné
Deľba moci
Výkonná moc:
Hlava štátu · Panovník · Prezident (SR· Vláda (SR· Ministerstvo

Zákonodarná moc:
Parlament · Senát · Národná rada SR


Súdna moc:
Súd · Ústavný súd (SR· Najvyšší súd · Krajský súd · Okresný súd · Súdna rada · Prokuratúra · Ombudsman · NKÚ
Právne predpisy
Ústava (SR· Ústavný zákon · Zákon · Nariadenie vlády · Uznesenie vlády · Vyhláška · Opatrenie · Výnos
Ďalšie pojmy
Právna skutočnosť · Právny akt · Právny predpis · Právna norma

Štát · Forma štátu · Občan · Politická strana · Voľby · Referendum


Medzinárodná zmluva · Medzinárodná organizácia
z  d  u

Pracovné právo sa najčastejšie rozdeľuje na individuálne a kolektívne. Individuálne pracovné právo sa zaoberá najmä pracovným pomerom s dôrazom na práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa pri jeho založení a zániku. Kolektívne pracovné právo upravuje vzťahy medzi kolektívom zamestnancov (organizáciou zamestnancov) a zamestnávateľom (alebo organizáciou zamestnávateľov). Pričom ide najmä o úpravu kolektívnych zmlúv, kolektívneho vyjednávania, štrajku.

Kolektívne vyjednávanie

upraviť

Podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní sa za kolektívne spory považujú spory o uzavretie kolektívnej zmluvy a spory o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy. O kolektívny spor nejde, ak sa jedná o nároky jednotlivých zamestnancov.[1]

  • HODÁLOVÁ, I. a kol. 2011. "Prípadové štúdie z pracovného práva a z práva sociálneho zabezpečenia". Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2011, 283s. ISBN 978-80-7380-346-9.
  • BARANCOVÁ, H. - OLŠOVSKÁ, A. 2009. "Slovak Labour Law". Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2009, 1. vydanie, 158s. ISBN 978-80-7380-220-2.
  • MATLÁK, J. a kol. 2009. "Právo sociálneho zabezpečenia". Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2009, 383s. ISBN 978-80-7380-212-7.
  • KRIŽAN V. - ŽOFČINOVÁ, 2013. "Pracovné právo pre neprávnikov". Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 207 s. ISBN 978-80-7380-445-9.
  1. MEDIATORMARTINB. Kolektívna zmluva a kolektívne vyjednávanie [online]. 2023-04-26, [cit. 2023-09-20]. Dostupné online.