Zamestnávateľ je všeobecne osoba, ktorá zamestnáva (teda prijíma do zamestnania), najmä za mzdu [1][2]. Jednotlivé právne predpisy na Slovensku a v zahraničí majú však špecifické definície zamestnávateľa. Príklady pozri nižšie.

Zamestnávateľ podľa slovenského Zákonníka práce

upraviť

Zamestnávateľ fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch. [3] (Porovnaj ale definíciu zamestnanca, ktorá je obmedzená len na závislú prácu).

Zamestnávateľ vystupuje v pracovnoprávnych vzťahoch vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Zamestnávateľom je aj organizačná jednotka zamestnávateľa, ak to ustanovujú osobitné predpisy alebo stanovy podľa osobitného predpisu. Ak je účastníkom pracovnoprávneho vzťahu zamestnávateľ, nemôže ním byť súčasne jeho organizačná jednotka a naopak. [4]

Termín zamestnávateľ bol do zavedený do slovenského Zákonníka práce (vtedy zákon č. 65/1965 Zb.) novelou účinnou od septembra 1996. Predtým tento zákonník z roku 1965 používal termín organizácia a do začiatku 90. rokov termín socialistická organizácia.

Zamestnávateľ podľa slovenského Zákona o zdravotnom poistení[5]

upraviť

Zamestnávateľom je na účely tohto zákona

 • a) fyzická osoba, ktorá je povinná poskytovať zamestnancovi plnenie za vykonávanie zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a)[6], ak má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt,
 • b) právnická osoba, ktorá je povinná poskytovať zamestnancovi plnenie za vykonávanie zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a), ak jej sídlo alebo sídlo jej organizačnej zložky je na území Slovenskej republiky,
 • c) pre fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 3 [7]
  • 1. fyzická osoba podľa písmena a), ktorá má bydlisko v inom členskom štáte alebo v štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, alebo
  • 2. právnická osoba podľa písmena b) so sídlom alebo so sídlom jej organizačnej zložky v inom členskom štáte alebo v štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

Najväčší zamestnávatelia na Slovensku

upraviť

Medzi najväčších zamestnávateľov na Slovensku v roku 2016 patria[8][9]:

Referencie

upraviť
 1. Krátky slovník slovenského jazyka
 2. Havránek, B. et al.: Slovník spisovného jazyka českého, 1989
 3. §7 (1) Zákonníka práce v znení účinnom k 1.1.2013
 4. §7 (2) Zákonníka práce v znení účinnom k 1.1.2013
 5. Zákon o zdravotnom postení v znení účinnom od 1.1.2013
 6. t.j. činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu [§ 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov] okrem príjmov z dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu [§ 65 a 65a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov], poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu [§ 65 a 65a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov], poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, odchodného, výsluhového príspevkualebo rekreačnej starostlivosti podľa osobitného predpisu [§ 1 ods. 2 a 3, § 31, 33 a 69 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov].
 7. t.j. činnosť podľa odseku 1 [t.j. § 10b ods. 1 - pozri text zákona], z ktorej príjem nepodlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu [zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov], ktorú vykonáva fyzická osoba na území Slovenskej republiky, a na ktorú sa v právnych vzťahoch povinného verejného zdravotného poistenia uplatňujú predpisy Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu16h) alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
 8. GULKA, Martin. Najväčší zamestnávatelia na Slovensku a priemerné mzdové náklady [online]. ako-investovat.sk, [cit. 2017-09-16]. Dostupné online. Archivované 2017-09-15 z originálu.
 9. info@finstat.sk. Najväčší zamestnávatelia na Slovensku za rok 2016 [online]. finstat.sk, [cit. 2017-09-16]. Dostupné online.