Právny systém je jeden z normatívnych systémov v spoločnosti. Je to zoskupenie a usporiadanie právnych noriem, právnych inštitútov a právnych odvetví vlastného, konkrétneho poriadku v danom štáte.

Právny systém pozostáva jednak z právnych noriem a jednak z väzieb medzi nimi. Tieto väzby sú pre systém určujúce rovnako ako normy samotné, lebo definujú charakter noriem a tak aj štruktúru systému. Väzby možno definovať podľa rôznych kritérií. Základným je definovanie právnych noriem podľa právnej sily.

Podľa právnej sily sú právne normy usporiadané jednak vertikálne (hierarchicky – od ústavy cez zákony a právne predpisy nižšej právnej sily než zákon) a jednak horizontálne. Horizontálnu štruktúru tvoria jednotlivé úrovne, kde sú predpisy usporiadané vedľa seba. To znamená, že pri stanovenej hierarchii sú si predpisy na tej istej úrovni rovné (Občiansky zákonník a Trestný zákon sú vertikálne pod Ústavou SR a horizontálne vedľa seba).

Pri širšom chápaní pojmu právny systém pod neho môžeme zahrnúť aj štátne inštitúcie či súdy ako orgány tvoriace tento systém a zabezpečujúce jeho stabilitu a efektívnosť.

Triedenie právnych systémov

upraviť

Právne poriadky jednotlivých štátov sú charakterizované svojimi osobitnými znakmi, ale súčasne sa vyznačujú prvkami, ktoré sú blízke alebo v niektorých prípadoch aj zhodné s právnymi poriadkami iných štátov. Táto podobnosť, respektíve zhoda, vzniká predovšetkým v dôsledku spoločného historického vývoja, geografickej polohy a rovnako tak aj v dôsledku ekologických, ekonomických a etnických podmienok. Vďaka tomuto vzájomnému ovplyvňovaniu a určitej podobnosti možno právne systémy zaradiť do širších zoskupení – právnych rodín (veľkých právnych systémov), pričom hlavnými právnymi rodinami sú: