Zákonník

súbor právnych noriem, ktoré komplexne upravujú určitú oblasť hmotného práva
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Zákonník pozri Zákonník (rozlišovacia stránka).

Zákonník (iné názvy: kódex, kodifikácia [chápaná ako výsledok činnosti][1], starší názov [a po česky]: zákoník; lat. codex (juris), nem. Gesetzbuch, maď. törvénykönyv, fr. code (juridique), angl. code (of law)/ legal code) môže byť:

Prvý vydanie francúzskeho Občianskeho zákonníka (Code civil) z roku 1804, prvá strana.

Zákonníky podľa definície a) a b) (ak odhliadneme od ústavy) môžu mať v súčasnosti na Slovensku vo svojom názve slovo zákonník (napr. Občiansky zákonník) alebo slovo zákon (napr. Trestný zákon) alebo slovo poriadok (napr. Trestný poriadok). Názov zákonník nesú konkrétne niektoré čisto hmotnoprávne predpisy a názov poriadok niektoré (prevažne) procesnoprávne predpisy, pričom ale názov poriadok sa používa aj na označenie predpisov iných než zákonníkov (pozri poriadok (predpis)). Používanie názvov zákonník - zákon - poriadok v názvoch (alebo skrátených názvoch) právnych predpisov má historické dôvody a tieto názvy nič nemenia na tom, že všetky tieto predpisy (okrem ústavy) majú postavenie zákona. Zákonníky (podľa definície a, b alebo c) sa teda neodlišujú od ostatných zákonov právnou silou, ale len rozsahom a faktickým významom.[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]

Slovenské zákony so slovom zákonník v názve

upraviť

V súčasnosti majú na Slovensku slovo zákonník v názve len tieto právne predpisy:

V minulosti mal slovo zákonník v názve aj trestný zákon a niektoré zákony, ktoré predchádzali dnešnému občianskemu a obchodnému zákonníku - podrobnosti pozri nižšie.

Všetky 4 vyššie uvedené predpisy majú čisto hmotnoprávny charakter.

Občiansky zákonník

upraviť

Súčasnému Občianskemu zákonníku účinnému od roku 1964 (zák. č. 40/1964 Zb.) predchádzali tieto predpisy:

 • v rokoch 1951 - 1964 v celom Česko-Slovensku: Občiansky zákonník z roku 1950 (zák. č. 141/1950 Zb.),
 • v rokoch 1812 - 1950 v Česku: rakúsky Všeobecný občiansky zákonník (nem. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch; cisársky patent č. 946/1811 Zbierky zákonov súdnych),
 • do roku 1950 na Slovensku: jednotný zákonník pre hmotné občianske právo neexistoval, existovala len chaotická zmes rôznych samostatných predpisov a uhorského obyčajového práva (výnimku tvorili roky 1852–1861, keď rakúsky Všeobecný občiansky zákonník platil aj v Uhorsku, vrátane Slovenska).

[12][13][14][15]

Obchodný zákonník

upraviť

Súčasnému Obchodnému zákonníku účinnému od roku 1992 (zák. č. 513/1991 Zb.) predchádzali tieto zákony:

[18][19][20][21][22][23][24][25]

Zákonník práce

upraviť

Súčasnému Zákonníku práce účinnému od roku 2002 (zák. č. 311/2001 Z. z.) predchádzal Zákonník práce z roku 1965 (zákon č. 65/1965 Zb.). Predtým jednotný zákonník pre pracovné právo neexistoval, jednotlivé normy pracovného práva boli roztrúsené vnútri iných predpisov alebo v samostatných predpisoch.[26][27]

Trestný zákon(ník)

upraviť

Základný hmotnoprávny predpis v oblasti trestného práva od roku 1951 nesie z tradičných dôvodov oficiálny názov Trestný zákon (teda nie Trestný zákonník), napriek tomu, že obsahuje komplexnú úpravu v tejto oblasti. Konkrétne ide o predpisy: zák. č. 300/2005 Z. z., predtým zák. č. 140/1961 Zb. a predtým zák. č. 86/1950 Zb; pred rokom 1993 platili na celom území Česko-Slovenska.[28][29][30] (Základný procesnoprávny predpis z trestného práva sa naopak volá Trestný poriadok)

Na území Česka do roku 1950 platil rakúsky hmotnoprávny predpis trestného práva; tento sa v skrátenej podobe (aj v odkazoch z iných predpisov) volal Trestný zákon (čes. zákon trestní, nem. Strafgesetz), hoci v samotnom texte tohto zákona je tento zákon ojedinele (a najmä na miestach odkazujúcich na jeho predchodcu z roku 1803) označený ako Trestný zákonník (čes. zákoník trestní, nem. Strafgesetzbuch). Prísne vzaté existovali 2 rakúske trestné zákony - jeden základný (tzv. všeobecný, t. j. cisársky patent č. 117/1852 Všeobecného ríšskeho zákonníka a vládneho vestníka) a jeden vojenský (cisársky patent č. 19/1855 Ríšskeho zákonníka).[31][32][33]

Do území Slovenska do roku 1950 platil uhorský hmotnoprávny predpis trestného práva; tento sa volal (uhorský) Trestný zákonník (po maďarsky (magyar) büntetőtörvénykönyv). Prísne vzaté existovali 2 uhorské trestné zákonníky - jeden základný (zákonný čl. V/1878) a jeden pre priestupky (zákonný čl. XL/1879).[31][34]

Medzinárodný pohľad

upraviť

Zákonníky niektorých štátov sa stali vzorom pri vypracovávaní zákonníkov ostatných štátov, preto zákonníky medzinárodne často mávajú rovnakú štruktúru. Napríklad v občianskom práve sa stal vzorom pre iné štáty francúzsky Code civil (1804) a rakúsky Všeobecný občiansky zákonník (1811). Významným kódexom v oblasti medzinárodného súkromného práva bol napr. tzv. Bustamanteho kódex. V cirkevnom práve právnu kodifikáciu všetkých druhov spoločenských vzťahov v rámci katolíckej cirkvi predstavujú Kódex kánonického práva a Kódex kánonov východných cirkví.[5]

Pozri aj

upraviť
 1. Karfíková, M., Karfík, Z. Kodifikace ve finančním právu v České republice. 2015 [1] S. 199
 2. kódex. In: Malá československá encyklopedie III. S. 426
 3. kódex. In: Pyramída
 4. KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C.H. Beck. 1995. S. 68, 111-113
 5. a b kódex. In: Encyclopaedia Beliana [2]
 6. kodifikácia. In: Encyclopaedia Beliana [3]
 7. zákoník. In: Masarykův slovník naučný 7. 1933. S. 921
 8. kodex. In: HENDRYCH, Dušan, et al. Právnický slovník. 2. rozš. vyd. Praha : C.H. Beck, 2003. 1320 s. ISBN 80-7179-740-5
 9. Právo pro podnikatele. [s.l.] : Vysoká škola ekonomie a managementu, 2020. 112 s. Dostupné online. ISBN 978-80-88330-27-1. S. 14.
 10. Gesetzbuch. In: Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 7. Leipzig 1907, S. 725
 11. HRDINA, Ignác Antonín; SZABO, Miloš. Teorie kanonického práva. [s.l.] : Charles University in Prague, Karolinum Press, 2020. 460 s. Dostupné online. ISBN 978-80-246-3919-2. S. 97.
 12. zák. č. 141/1950 Zb. Občiansky zákonník
 13. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 14. občianske právo. In: Slovenský náučný slovník III. 1932. S. 33
 15. 946. Patent vom 1ten Junius 1811. In: Justizgesetzsammlung 1811 [4]
 16. zák. č. 141/1950 Zb. Občiansky zákonník - zrušujúce ustanovenia
 17. zák. č. 53/1954 Zb. o ľudových družstvách a o družstevných organizáciách - § 62
 18. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 19. zák. č. 109/1964 Zb. Hospodársky zákonník
 20. zák. č. 101/1963 Zb. o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom styku (Zákonník medzinárodného obchodu)
 21. 1875. évi XXXVII. törvénycikk kereskedelmi törvény [5]
 22. HUSÁR, J.: Zákonný článok XXXVII/1875 a jeho vplyv na vývoj slovenského obchodného práva. Právny obzor, 100, 2017, č. 1, s. 38 - 58. [6]
 23. HERICH, Carl et al. (eds.). Das ungarische Handelsgesetz (XXXVII. Gesetzartikel vom Jahre 1875) : Deutsche Ausgabe unter steter Bezugnahme auf die einschlägigen Bestimmungen des allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuches, des österreichischen Einführungsgesetzes zum allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuche, des deutschen Reichsgesetzes vom 11. Juni 1870 und des österreichischen Genossenschaftsgesetzes vom 9. April 1873. Budapešť: LAFITE & ELSNER, 1876. dostupné online: [7]
 24. Uhorské obchodné právo do r. 1918 [online]. flaw.uniba.sk, [cit. 2017-11-13]. Dostupné online. S. 3-5
 25. obchodné právo. In: Slovenský náučný slovník II. 1932. S. 34
 26. zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 27. pracovné právo. In: Encyklopédia Slovenska IV. S. 407-408
 28. zák. č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
 29. zák. č. 140/1961 Zb. Trestný zákon
 30. zák. č. 86/1950 Zb. Trestný zákon
 31. a b zák. č. 86/1950 Zb. Trestný zákon - § 311
 32. 117. Kaiserliches Patent vom 27. Mai 1852 [8], v češtine: [9]
 33. 19. Kaiserliches Patent vom 15. Jänner 1855 [10], v češtine: [11]
 34. 1878. évi V. törvénycikk a magyar büntetőtörvénykönyv a büntettekről és vétségekről [12]