Zákonník

súbor právnych noriem, ktoré komplexne upravujú určitú oblasť hmotného práva

Zákonník (angl. code of law, franc. liste de codes juridiques, nem. Gesetzbuch) alebo zriedka kódex je súbor právnych noriem (alebo dlhší zákon), ktoré komplexne upravujú určitú oblasť hmotného práva. V minulosti sa týmto pojmom označoval ľubovoľný súbor právnych noriem alebo zákonov.

CORPUS IURIS CIVILIS ROMANI. 1583

Súčasné slovenské právo označuje ako zákonník tri právne predpisy:[Pozn. 1] občiansky zákonník, obchodný zákonník a zákonník práce. V rokoch 1964 až 1991 platili v Česko-Slovensku aj hospodársky zákonník a zákonník medzinárodného obchodu. Zvláštnosťou je základný hmotnoprávny predpis v oblasti trestného práva, ktorý sa od roku 1951 nazýva trestný zákon, napriek tomu, že obsahuje komplexnú úpravu v tejto oblasti. To sa nezmenilo ani po prijatí úplne nového trestného zákona č. 300/2005 Z.z.

V procesnom práve je obdobou zákonníka poriadok (angl. rules of procedure, franc. régles de procédure, nem. Prozessordnung). Slovenské právo týmto názvom označuje súdne procesné normy – civilný sporový poriadok, civilný mimosporový poriadok a správny súdny poriadok (tieto nahradili od roku 2016 dovtedy používaný občiansky súdny poriadok) a trestný poriadok, ako aj vybrané administratvne procesné normy – správny poriadok, daňový poriadok, exekučný poriadok a notársky poriadok.

Pozri ajUpraviť

PoznámkyUpraviť

  1. Z pohľadu súčasného slovenského práva je rozdiel medzi zákonom a zákonníkom čisto jazykový - oznečenie právneho predpisu ako zákonník (namiesto zákon) nemá žiadny vplyv na jeho právnu silu.