Poriadok (čes. řád, nem. Ordnung, maď. rendtartás, lat. približne ordinatio[1]/ codex, fr. približne règlement/ code[2], angl. približne rules/ code[3]/ zastarano ordination) je v strednej Európe:[4][5][6][7][8][9][10][1][11][12]

 • označenie (t.j. slovo obsiahnuté v názve) niektorých konkrétnych (spravidla aspoň čiastočne procesných) právnych predpisov, vrátane napríklad niektorých zákonníkov (v širšom zmysle) a niektorých vykonávacích predpisov;
 • označenie (t.j. slovo obsiahnuté v názve) niektorých (často nejakým spôsobom prevádzkových či procesných) konkrétnych interných predpisov alebo konkrétnych súborov pravidiel, ktoré sa týkajú istej právnej oblasti či istej oblasti ľudskej činnosti.

Používanie názvu poriadok v názvoch právnych predpisov má len historické dôvody. Ak je ako poriadok v názve označený nejaký právny predpis, nemá to žiaden vplyv na jeho právnu silu, t.j. pre právnu silu predpisu je v skutočnosti rozhodujúce to, či je daný predpis zákonom, vyhláškou a podobne.

Slovo poriadok v názvoch slovenských celoštátnych právnych predpisov upraviť

V súčasnom slovenskom práve je slovo poriadok obsiahnuté v názvoch (alebo oficiálnych skrátených názvoch) nasledujúcich zákonov (vrátane zákonníkov v širšom zmysle):[13]

Historicky bolo slovo poriadok na Slovensku obsiahnuté aj v názvoch iných zákonov, najmä:

 • Do 60. rokov 20. storočia bolo slovo poriadok obsiahnuté aj v názve Živnostenský poriadok (čes. živnostenský řád; nem. Gewerbeordnung). Išlo o rakúsky (v 60. rokoch 19. stor. aj uhorský) predpis (zák. č. 227/1859 Ríšskeho zákonníka), ktorý v Česku platil až do roku 1965. Jeho ekvivalent v Uhorsku a na Slovensku sa od roku 1872 volal Živnostenský zákon (maď. ipartörvény; zákonný čl. VIII/1872, neskôr zákonný čl. VII/1884, neskôr zák. č. 259/1924 Sb. z. a n.). Od roku 1992 ako ekvivalent všetkých týchto bývalých zákonov v Česku aj na Slovensku existuje dnešný Živnostenský zákon (zák. č. 455/1991 Zb.). Spomínaný Živnostenský poriadok resp. Živnostenské zákony obsahujú sú hmotnoprávne i procesnoprávne predpisy.[14][15][16][17][18][19][20][21]
 • Do polovice 20. storočia bolo slovo poriadok obsiahnuté aj v názve Konkurzný poriadok (čes. konkursní řád), ktorý bol prvou časťou predpisu nazývaného "konkurzný, vyrovnací a odporovací poriadok" (zákon č. 64/1931 Sb. z. a n.), ktorý v Česko-Slovensku platil až do roku 1950. Pred vznikom tohto zákona, t.j. do roku 1931, v Česku platil rakúsky konkurzný poriadok (nem. Konkursordnung; prvá časť zákona č. 337/1914 Ríšskeho zákonníka), zatiaľ čo na Slovensku platil uhorský Konkurzný zákon (maď. csődtörvény; zákonný čl. XVII/1881). Od roku 1991 ako ekvivalent všetkých týchto bývalých zákonov bol v Česko-Slovensku zavedený zákon o konkurze a vyrovnaní (zák. č. 328/1991 Zb.), ktorý bol nahradený na Slovensku od roku 2005 zákonom o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z. z.) a v Česku od roku 2008 Insolvenčným zákonom (zák. č. 182/2006 Sb.). Spomínaný konkurzný poriadok resp. zákony týkajúce sa konkurzu sú hmotnoprávne i procesnoprávne predpisy.[22][13]

V súčasnom slovenskom práve je slovo poriadok obsiahnuté v názvoch (alebo oficiálnych skrátených názvoch) nasledujúcich celoštátnych vyhlášok:[13]

Iné použitie slova poriadok upraviť

Ďalšími príkladmi použitia slova poriadok sú napr. výrazy disciplinárny poriadok, rokovací poriadok, domový poriadok, reklamačný poriadok, školský poriadok, cestovný poriadok, telekomunikačný poriadok, prevádzkový poriadok atď. O nich pozri samostatné články.[23]

Zdroje upraviť

 1. a b Ordnung. In: Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 15. Leipzig 1908, S. 105
 2. PATAKI, P. Česko-francouzský slovník z oblasti právní, správní a politické. 1997. S. 187
 3. CHROMÁ, M. Česko-anglický právnický slovník s vysvětlivkami. Praha: Leda. 2003. S. 313
 4. KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C.H. Beck. 1995. S. 68 (,111-113)
 5. kódex. In: Encyclopaedia Beliana [1]
 6. kodifikácia. In: Encyclopaedia Beliana [2]
 7. a b Právo pro podnikatele. [s.l.] : Vysoká škola ekonomie a managementu, 2020. 112 s. Dostupné online. ISBN 978-80-88330-27-1. S. 14.
 8. poriadok. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 9. řád. In: Příruční slovník jazyka českého
 10. poriadok. In: Historický slovník slovenského jazyka
 11. Procesní předpisy [online]. trestni-rizeni.com, 2021-12-28, [cit. 2022-08-12]. Dostupné online.
 12. Ordnung. In: Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm [3]
 13. a b c Pozri jednotlivé predpisy uvedené v texte v zátvorkách.
 14. 1872. évi VIII. törvénycikk az ipartörvény
 15. 1884. évi XVII. törvénycikk ipartörvény
 16. 259/1924 Sb. Živnostenský zákon pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi [4]
 17. živnostenský zákon. In: Slovenský náučný slovník III. 1932. S. 348
 18. živnosti. In: Masarykův slovník naučný. VII S. 1076
 19. § 279 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce
 20. zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
 21. zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
 22. konkurs. In: Masarykův slovník naučný IV. 1929. S. 69
 23. Pozri zdroje uvedené v úvodnej definícii tohto článku