Národná banka Slovenska

centrálna banka Slovenska
O budove inštitúcie, ktorá je predmetom tohto článku, pozri Národná banka Slovenska (budova).

Súradnice: 48°09′12″S 17°06′54″V / 48,153414°S 17,115074°V / 48.153414; 17.115074

Národná banka Slovenska (NBS) je centrálnou bankou Slovenska. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Je nezávislou ustanovizňou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability. Vykonáva tiež dohľad nad finančným trhom a iné činnosti.

Budova Národnej banky v Bratislave

Sídli v Bratislave a má tiež osem regionálnych pobočiek. Má nadriadené postavenie nad ostatnými bankami, je to tzv. „banka bánk“ (tiež „emisná banka“ či „ceduľová banka“).

Organizácia upraviť

Národnú banku Slovenska zastupuje navonok jej guvernér, od 1. júna 2019 Peter Kažimír[1]. Najvyšším riadiacim orgánom Národnej banky Slovenska je Banková rada Národnej banky Slovenska. Banková rada má šesť členov. Členmi bankovej rady sú guvernér, dvaja viceguvernéri a traja ďalší členovia. Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády schválený Národnou radou Slovenskej republiky. Troch ďalších členov bankovej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska.

Guvernéri Národnej banky Slovenska upraviť

Guvernér[2] Dĺžka

funkčného obdobia pri vymenovaní

Mandát[3] Vymenovaný
Vladimír Masár 6 rokov 29. júl 1993 – 28. júl 1999 prezidentom Slovenskej republiky Michalom Kováčom
Marián Jusko 6 rokov 29. júl 1999 – 31. december 2004 prezidentom Slovenskej republiky Rudolfom Schusterom
Ivan Šramko I. 5 rokov;

II. ad interim

I. 1. január 2005 – 31. december 2009;

II. 1. január 2010 – 11. január 2010

I. prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom;

II. ex lege [§ 7 ods. 8 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení účinnom od 1. decembra 2009]

Jozef Makúch I. 5 rokov;

II. 6 rokov

I. 12. január 2010 – 11. január 2015;

II. 12. január 2015 – 31. máj 2019

I. prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom;

II. prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom

Peter Kažimír 6 rokov 1. jún 2019 – [najneskôr] 1. jún 2025 prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom

Viceguvernéri Národnej banky Slovenska upraviť

Viceguvernér[2] Dĺžka

funkčného obdobia pri vymenovaní

Mandát[2] Vymenovaný
Marián Jusko I. ad interim (ako poverený člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska)[4];

II. 6 rokov

I. 1. január 1993 – 10. apríl 1993;

II. 11. apríl 1994 – 28. júl 1999

I. vládou Slovenskej republiky[4];

II. prezidentom Slovenskej republiky Michalom Kováčom

Marián Tkáč I. ad interim (ako poverený člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska)[4];

II. 6 rokov

I. 1. január 1993 – 28. júl 1993;

II. 29. júl 1993 – 17. apríl 1994

I. vládou Slovenskej republiky[4];

II. prezidentom Slovenskej republiky Michalom Kováčom

Jozef Mudrík 6 rokov 23. máj 1995 – 22. máj 2001 prezidentom Slovenskej republiky Michalom Kováčom
Elena Kohútiková 6 rokov 28. marec 2000 – 27. marec 2006 prezidentom Slovenskej republiky Rudolfom Schusterom
Ivan Šramko 5 rokov 11. január 2002 – 31. december 2004 prezidentom Slovenskej republiky Rudolfom Schusterom
Martin Barto 5 rokov 31. január 2005 – 30. január 2010 prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom
Viliam Ostrožlík 5 rokov 11. júl 2007 – 10. júl 2012 prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom
Ján Tóth 5 rokov 5. november 2012 – 5. november 2017 prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom
Ľudovít Ódor 5 rokov 20. február 2018 – 14.máj 2023 prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom
 
NBS Košice

Banková rada upraviť

Členovia Bankovej rady sú:[5]

Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska Banková rada určuje:

 • menovú politiku a nástroje na jej uskutočňovanie a rozhoduje o menových opatreniach Národnej banky Slovenska,
 • zásady výkonu a organizáciu výkonu dohľadu nad finančným trhom a rozhoduje v rozsahu a spôsobom podľa osobitného predpisu.
 
Múzeum mincí a medailí, Kremnica
 
NBS Banská Bystrica

Banková rada ďalej najmä:

 • ustanovuje zásady činnosti a obchodov Národnej banky Slovenska,
 • schvaľuje rozpočet Národnej banky Slovenska, schvaľuje účtovné závierky Národnej banky Slovenska, ročné správy o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska a výročné správy Národnej banky Slovenska, rozhoduje o použití zisku alebo úhrade straty Národnej banky Slovenska a určuje druhy fondov Národnej banky Slovenska, ich výšku a použitie,
 • ustanovuje organizačné usporiadanie Národnej banky Slovenska,
 • určuje podľa osobitného predpisu výšku ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu,
 • rozhoduje o vydávaní bankoviek a mincí,
 • ustanovuje platové a iné požitky guvernéra, viceguvernérov a ďalších členov bankovej rady,
 • rozhoduje o zabezpečení výkonu činností zverených Národnej banke Slovenska týmto zákonom a osobitnými zákonmi,
 • schvaľuje rokovací poriadok bankovej rady,
 • zriaďuje koordinačné a ďalšie orgány Národnej banky Slovenska, a organizačné zložky Národnej banky Slovenska,
 • schvaľuje všeobecne záväzné právne predpisy vydávané Národnou bankou Slovenska na základe tohto zákona alebo osobitných predpisov,
 • schvaľuje návrhy dohôd o vzájomnej spolupráci, súčinnosti a poskytovaní informácií a podkladov medzi Národnou bankou Slovenska a zahraničnými orgánmi dohľadu v oblasti finančného trhu alebo medzi Národnou bankou Slovenska a orgánmi verejnej moci na Slovensku, ktoré vykonávajú dohľad alebo dozor podľa osobitných predpisov.

Úlohy NBS upraviť

Hlavným cieľom Národnej banky Slovenska je udržiavanie cenovej stability. Za tým účelom Národná banka Slovenska:

 • určuje menovú politiku,
 • vydáva bankovky a mince,
 • riadi, koordinuje a zabezpečuje peňažný obeh, platobný styk a zúčtovávanie dát platobného styku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitným zákonom a stará sa o ich plynulosť a hospodárnosť,
 • vykonáva ďalšie činnosti podľa zákona o Národnej banke Slovenska a osobitných zákonov.

Národná banka Slovenska predkladá Národnej rade Slovenskej republiky polročnú správu o menovom vývoji do troch mesiacov po skončení prvého polroka príslušného kalendárneho roka a ročnú správu o menovom vývoji do piatich mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka.

Národná banka Slovenska zastupuje Slovensko na základe poverenia vlády Slovenskej republiky v medzinárodných inštitúciách v oblasti finančného trhu.

Referencie upraviť

 1. Novým guvernérom NBS je Peter Kažimír [online]. Bratislava: Národná banka Slovenska, [cit. 2019-06-13]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
 2. a b c http://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/bankova-rada-nbs
 3. http://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/bankova-rada-nbs
 4. a b c d http://www.government.gov.sk/uznesenia/1992/1222/uz_0995_1992.html
 5. Banková rada NBS [online]. Národná banka slovenska, [cit. 2019-06-13]. Dostupné online.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť