Národná banka Slovenska (budova)

budova

Budova Národnej banky Slovenska je výšková budova na ulici Imricha Karvaša v mestskej časti Staré Mesto, v ktorej sídli Národná banka Slovenska.[1] S výškou 111 metrov a 33 podlažiami je siedmou najvyššou budovou v Bratislave. Budova bola slávnostne otvorená dňa 23. mája 2002.

Národná banka Slovenska
výšková budova
Štát Slovensko Slovensko
Región Bratislavský kraj
Okres Bratislava I
Mesto Bratislava
Mestská časť Staré Mesto
Súradnice 48°09′12″S 17°06′54″V / 48,153289°S 17,114895°V / 48.153289; 17.114895
Poloha v rámci Bratislavy
Poloha v rámci Bratislavy
Poloha v rámci Starého Mesta
Poloha v rámci Starého Mesta
Mapový portál GKÚ: katastrálna mapa
Freemap Slovakia: mapa
OpenStreetMap: mapa
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:
Pohľad z bývalého parku na Belopotockého
Národná banka v septembri 2008
Národná banka s celoplošnou reklamou na euro
Národná banka, pohľad z ulice Imricha Karvaša
Národná banka Slovenska

Budova ústredia NBS je jednou z významných dominánt hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a súčasťou komplexu významných celoštátnych inštitúcií. Z hľadiska technického vybavenia možno hovoriť o inteligentnej budove, nakoľko spĺňa najvyššie nároky na úspornosť prevádzky, ekológiu a kvalitu pracovného prostredia. Dvojplášťová fasáda umožňuje priame prirodzené vetranie pracovísk, ako aj clonenie proti slnku na vonkajšej strane plášťa, čím sa zamedzuje prehrievanie vnútorných priestorov. Prirodzeným komponentom systému sú tiež chladené stropy odbúravajúce potrebu prívodu chladeného upraveného vzduchu na pracoviská. Významnou súčasťou je optimalizácia spotreby elektrickej energie použitím kogeneračnej jednotky. Všetky energetické a technické funkcie budovy sú riadené špičkovým centrálnym riadiacim systémom s konečným cieľom úspory nákladov na prevádzku. Súčasťou budovy je malá elektráreň, ktorá je schopná v prípade potreby budovu zásobovať elektrickou energiou minimálne 7 dní.

Základný kameň budovy bol položený 16. mája 1997. Pôvodne mala byť budova dokončená 15. augusta 1999, no práce sa predĺžili o 11 mesiacov, kvôli 227 nepredvídaným zmenám, ktoré boli zapracované do projektu až po začiatku stavania hlavnej budovy, a zisteniu nedostatočného statického vystuženia základovej dosky stavby, ktoré bolo treba odstániť. Nepredvídané práce navýšili náklady na stavbu o 300 miliónov Sk, ktorá spolu stála 4,9 miliardy Sk.[2]

Technické informácie

upraviť

Technické parametre budovy:[3]

 • Výška: 111 m
 • Plocha: 6 272 m²
 • Úžitková plocha: 56 492 m²
 • Podlažná plocha: 69 119 m²
 • Kapacita budovy: 1 005 pracovníkov
 • Zastavaná plocha objektu: 6 272 m²
 • Čistá úžitková plocha: 56 492 m²
 • Obostavaný priestor: 232 582 m³
 • Počet podzemných podlaží: 3
 • Počet nadzemných podlaží: 33
 • Počet prevádzkových súborov: 31
 • Počet garážových miest: cca 305 vozidiel

Opis stavebného diela

upraviť

Kompozičnou charakteristikou novostavby ústredia NBS je kontrast nízkej hmoty horizontálneho charakteru pozdĺž Mýtnej a Slovanskej ulice a vežového objektu s administratívnymi pracoviskami.

Priestorovo je horizontálna podstava komponovaná okolo ústredného nádvoria zelene. Do nádvoria, ktoré je chránené voči hluku z Mýtnej ulice, sú orientované administratívne pracoviská. Prostredie nádvoria so vzrastlými stromami je v zámernom kontraste s materiálovým prostredím rozsiahlych pracovísk. Kus prírody uprostred kancelárskeho sveta.

Do nádvoria sú smerované tiež časti vstupných priestorov, resp. likvidatúry. Vstupné priestory a vestibuly sú koncentrované do ťažiska hmotovej a priestorovej osnovy objektu. Je to miesto, kde z horizontálnej hmoty vyrastá výšková časť.

Priestor na rozhraní nízkej "obaľujúcej" hmoty podstavy a päty veže má charakter prevýšeného zakriveného koridoru – haly s horným svetlom, do ktorého ústi vstup a zároveň veľkoryso stúpa priestor k úrovni zamestnaneckej haly s ústrednou výťahovou bariérou. Toto je priestor s viac než utilitárnym poslaním – sú tu osobné exkluzívne funkcie – expozícia umeleckých zbierok, peňažné múzeum s kabinetom platidiel. Do týchto priestorov ústi tiež kongresová sála s halou určenou na tlačové konferencie. Integrálnou súčasťou vstupného priestoru je vzrastlá zeleň.

Výšková časť vyrastajúca z podstavy je formovaná ako stupňovitá veža. Pôdorysne je komponovaná ako skelet okolo betónového pevného jadra s metalicko-skleneným opláštením. Osobitný materiálovo-výtvarný charakter vytvára sklenený dvojplášť klimatickej fasády medzizóny – klimafasády.

Okrem energetickej efektívnosti a ekologickej kvality pracoviska takto navrhovanej fasády v koncepte "inteligentná budova" sú architektonickým spoluproduktom optické efekty transparentného skleneného dvojplášťa. Veža svojím zaoblením západného nárožia reaguje na náročnú pozíciu miesta stavby a zároveň sa prezentuje do Námestia slobody. V predsadenej hmote výškového objektu sú osadené pracoviská guvernéra i viceguvernérov NBS. Je to zároveň miesto, odkiaľ sú už ponad Strojnícku fakultu a Stavebnú fakultu STU možné výhľady na mesto a siluetu hradného kopca.

Povrchy a materiály sú odvodené od hmotovej kompozície. V kontraste s metalicko-skleneným charakterom výškovej časti a fasád ústredného nádvoria je soklová časť do ulíc a priečelia obložená ušľachtilým kamenným obkladom. V exteriéri na fasáde a vstupných častiach bola použitá flambovaná žula z Portugalska v rozsahu cca 3 500 m² a v interiérových priestoroch (cca 2 500 m²) boli použité viaceré druhy kvalitných žúl v obklad och, dlažbách, masívnych schodoch a atypických prvkoch.

Materiály a povrchy pre vnútorné priestory sú použité podľa významu a poslania jednotlivých priestorov. Vo vstupnej časti sú kamenné obklady v kombinácii s ušľachtilými omietkami, resp. drevenými obkladmi. Na podlahy vestibulu a hál sú použité ušľachtilé brúsené podlahy na báze terazza z prírodných komponentov.

V priestoroch pracovísk sú prestaviteľné deliace drevené priečky a závesné stropy. Pracoviská a zasadacie priestory vedúcich pracovníkov sú zariadené primerane odstupňovaným štandardom.

Dispozično-prevádzkové riešenie

upraviť

Dispozičné riešenie zachováva koncepciu navrhnutú v projekte pre územné konanie.

V objekte je administratíva, zásobovacia, hospodárska a dopravná prevádzka. Vstup do administratívy je z ulice Imricha Karvaša (pôvodne Starohorská ulica). Administratívne prevádzky – kancelárie (bunkové rôznych veľkostí), zasadačky, špeciálne pracoviská, ich doplnkové vybavenie (toalety, kuchynky, miestnosti pre mejkap, upratovačky, rozmnožovne, archívy, sklady…) sú situované v zásade po obvode budovy vo výškovej i nízkej časti s priamym osvetlením a vetraním, doplnkové vybavenie je vo vnútri traktov s umelou klímou.

Administratíva je od 1. NP až po 30. NP. Na prízemí a v suterénoch sú zásobovacie a hospodárske priestory (sklady, technické vybavenie budovy a dielne), ktoré sú prístupné zo Slovanskej ulice. Vstupy do budovy pre osobné aj nákladné vozidlá sú zo Slovanskej ul., pričom pre nákladnú dopravu sú až dva vstupy (zásobovanie a odvoz odpadu), V budove je 305 parkovacích miest pre osobné autá. Samostatným vstupom zo Slovanskej ul. je prístupné aj zdravotné stredisko, ktoré je umiestnené na l. NP a II bytov rôznych kategórií, ktoré sú situované na 6. NP.

Budova NBS nie je iba stavbou, ktorá sústreďuje plnenie špecifických úloh užívateľa – Národnej banky Slovenska – do jednej budovy. Stavba má v sebe zahrnuté i unikátne riešenia, ktoré zodpovedajú svetovému štandardu a obsahuje značný rozsah komponentov inteli-gentného objektu. Vyriešiť súhrn technických požiadaviek a skĺbiť ich s predstavami architektov do výslednej formy objektu bolo náročnou úlohou pre všetkých zainteresovaných odborníkov.

Stavba je jednou z najväčších a naj zložitejších investícii súčasného obdobia v pozemnom staviteľstve na Slovensku a je vnímaná ako dominanta Bratislavy, ale aj Slovenska.

Dôležitým faktom je, že v projektovaní i v realizácii tohto diela reálne pôsobili v prevažnom rozsahu slovenské spoločnosti.

Realizácia budovy NBS bola veľmi náročná jednak z hľadiska plnenia dodávateľských termínov, ale aj vzhľadom na koordináciu prác. Preto bola potrebná vysoká profesionalita, remeselná zručnosť a najmä zodpovednosť pracovníkov, podieľajúcich sa dodávkami na výstavbe NBS. Okrem toho, rad špecifických požiadaviek zo strany stavebníka i zo strany generálneho projektanta si vyžadovalo od subdodávateľov nadštandardné výkony. Preto sme dali slovo aj vybraným predstaviteľom subdodávateľských firiem, najmä tým, ktorí na stavbu NBS dodávali špeciálne systémy a technológie.

Hlavná cena a titul Stavba roka 2002 bola udelená

upraviť
 • za návrh a realizáciu vysokokvalitného stavebného diela, v ktorom sa sústredilo plnenie špecifických úloh užívateľa do jednej budovy,
 • za vysoký štandard z pohľadu technologicko-užívateľského pohľadu, ktorý je jednoznačne možné označiť pojmom „inteligentná budova“,
 • za technické riešenie dvojplášťovej fasády budovy, vytvárajúcu energetickú klimazónu,
 • za optimálne vyriešenie technických požiadaviek a ich skĺbenie do vonkajšieho prejavu a celku s rešpektovaním architektonického stvárnenia diela,
 • za návrh a realizáciu architektonického priestorového konceptu, ktorého významnou súčasťou ja tiež zeleň ako integrálna súčasť vybraných priestorov – kus prírody uprostred kancelárskeho sveta v nádvorí horizontálnej podstavy budovy
 • za mimoriadne vysokú kvalitu stavebného diela, od betónových konštrukcií, najmä stĺpov vo vstupných priestoroch – stĺpy tu ostali ako pohľa-dové betónové, prípadne s náterom – až po remeselný detail zámočníckych, kamenárskych, stavebných a špecializovaných prác,
 • za splnenie architektonického zámeru kvality decentnosti, ktorá bola podmienená výberom materiálov a ich remeselného spracovania s vysokým nárokom na detail a profesionalitu realizovania výrobkov – používanie kvalitných materiálov vo vybraných a aj ostatných priestoroch,
 • za schopnosti a skúsenosti slovenských projektantov, zhotoviteľov a manažérov, ktorí vytvorili v hlavnom meste Slovenska novú dominantu či už pre celé Slovensko, ako aj pre samotnú Bratislavu.

Názory autorov architektov P. Paňáka a M. Kusého

upraviť

Autormi architektonického riešenia budovy NBS sú architekti Pavol Paňák a Martin Kusý, ktorí získali titul STAVBA ROKA 2002.

Vyjadrenia na otázku "V čom podľa Vás spočíva jedinečnosť budovy NBS?"

Ing. arch. Martin Kusý
Jedinečnosť nech posúdia iní. My sme sa snažili pristupovať k tejto práci s plnou zodpovednosťou ako nakoniec ku každej práci, každému projektu. Mali sme ambíciu, a to sa nám myslím podarilo, navrhnúť budovu, ktorá by svojim architektonickým výrazom evokovala dôležitosť inštitúcie, ktorej je určená, ale zároveň aby bola po stránke architektonickej, konštrukčnej aj technologickej v súlade s európskymi a svetovými trendmi tohto typu budov. Ako autori budeme samozrejme radi, ak sa s budovou Národnej banky Slovenska identifikujú nielen bratislavčania, ale všetci občania Slovenska, veď nakoniec je Národná…
Ing. arch. Pavol Paňák
Projektové práce na budove NBS neboli ničím výnimočné, ak, tak len neprimerane krátkymi termínami, ktoré boli určené na prípravné a projektové práce. Pritom vo všeobecnosti platí, že ak je dostatočne dlhý čas určený na prípravu stavby, odrazí sa to na priebehu a kvalite realizácie stavby. Výnimočná teda bola pracovným tempom a mimoriadnym nasadením, pretože aj napriek časovému hendikepu sme chceli odviesť po všetkých stránkach kvalitnú robotu. Pokiaľ ide o architektonické a dispozičné riešenie, zaujímavým pre nás bola štátotvornosť inštitúcie a jej priemet do typologickej stránky riešenia. Inak je to dom štandardnej európskej kvality.

Budova ako reklamné médium

upraviť

NBS v auguste roku 2008 s pripravovaným prechodom na euromenu využila sklenený plášt centrálnej budovy ako reklamné médium a pokryla povrch budovy vyobrazením jednoeurovej mince spolu s logom "Naša mena", logami Európskej centrálnej banky, NBS, a vyobrazením siedmich nominálov eurobankoviek (pozri foto). 20. apríla 2009 začali práce na odstránení tejto reklamy.

 • časopis Eurostav, 5/2002, s. 24 – 28

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť
 1. Budova ústredia NBS [online]. Bratislava: Národná banka Slovenska, 2008-08-12, [cit. 2024-04-11]. Dostupné online.
 2. TASR. Nová budova ústredia NBS v Bratislave stála takmer 5 miliárd Sk. SME : INDEX (Bratislava: Petit Press), 2002-05-23. Dostupné online [cit. 2024-04-11].
 3. Budova ústredia Národnej banky Slovenska – informačný leták [online]. Bratislava: Národná banka Slovenska, November 2016, [cit. 2024-04-11]. Dostupné online.

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť