Elektrická energia

schopnosť elektrického poľa konať elektrickú prácu

Elektrická energia je schopnosť elektrického poľa konať elektrickú prácu. Čím väčšiu energiu má elektrické pole, tým viac elektrickej práce môže vykonať.

Elektrickú energiu majú všetky telesá s elektrickým nábojom (elektricky nabité telesá). Najčastejšie sa elektrická energia udáva pre elektrické zdroje v podobe elektromotorického napätia.

Spotrebovaná elektrická energia (úbytok elektrickej energie) ΔE sa rovná elektrickej práci W vykonanej elektrickým poľom:

Spotrebovaná elektrická energia v spotrebiči, ktorým preteká stály elektrický prúd I po dobu t, a na ktorého svorkách je stále elektrické napätie U, sa vypočíta:

alebo

, kde P je stály elektrický príkon spotrebiča.

Okrem základnej jednotky joule sa pre elektrickú energiu v praxi používa jednotka kilowatthodina, skratka kWh:

1 kWh = 3,6 MJ

Elektrická energia je jeden z druhov energie a možno ju meniť na mechanickú energiu, tepelnú energiu (Joulovo teplo), svetelnú energiu, chemickú energiu atď.