Ústredná volebná komisia

Ústredná volebná komisia (ďalej len komisia) je volebná komisia, ktorá je vrcholným orgánom zodpovedným za priebeh volieb na Slovensku.

Členstvo v komisiiUpraviť

Do komisie deleguje politický subjekt, ktorý podáva kandidačnú listinu, najneskôr 90 dní predo dňom volieb jedného člena a jedného náhradníka.

Prvé zasadanie komisieUpraviť

Prvé zasadanie komisie sa uskutočňuje najneskôr 85 dní predo dňom volieb a zvoláva ho predseda vlády.

Úlohy komisieUpraviť

  • preskúmava a registruje kandidačné listiny
  • dohliada na pripravenosť volebných komisií nižších stupňov zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona
  • prerokúva informácie ministerstva o organizačnej a technickej príprave volieb
  • prerokúva informácie Štatistického úradu Slovenskej republiky o príprave projektu automatizovaného spracovania výsledkov volieb
  • prerokúva informácie o zabezpečení rovnosti pridelenia vysielacích časov v televíznom a rozhlasovom vysielaní počas volebnej kampane
  • zisťuje a zverejňuje výsledky volieb
  • vyhotovuje zápisnicu o výsledkoch volieb a odovzdá ju predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
  • vydáva zvoleným kandidátom osvedčenia o zvolení
  • odovzdáva volebné dokumenty do úschovy ministerstvu

Pozri ajUpraviť

ZdrojUpraviť

  • Zákon 333/2004 Z.z. z 13. mája 2004 o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky