Úver alebo kredit je poskytnutie peňažných prostriedkov zo strany jednej osoby (tzv. veriteľa) do určitej sumy v prospech inej osoby (tzv. dlžníka) s podmienkou, že dlžník poskytnuté peňažné prostriedky (presnejšie: peňažné prostriedky v rovnakej nominálnej hodnote) po čase vráti a prípadne aj zaplatí úroky alebo inú náhradu. Poskytnutie peňažných prostriedkov môže byť aj formou odkladu platby (tzv. obchodný úver). V širšom zmysle sa za úver považuje aj situácia, keď veriteľ obdobne poskytuje tovar a dlžník vracia peniaze alebo naopak, alebo úver, pri ktorom veriteľ poskytuje tovar a dlžník vracia tovar. Porovnaj pôžička a výpožička.

Zmluvy o úveroch (v užšom zmysle) na Slovensku upravujú §497 a nasl. Obchodného zákonníka.

Úvery možno rozdeliť podľa:

 1. predmetu – bezúčelové úvery a účelové úvery,
 2. zaistenia – zabezpečené a nezabezpečené úvery,
 3. metódy splácania – jednorazové, postupné,
 4. lehoty splatnosti – krátkodobé, strednodobé a dlhodobé.

Bezúčelové úvery je možné použiť na čokoľvek. Pri účelových úveroch je nutné dokladovať účel využitia peňazí alebo sú priamo určené na nákup konkrétnych tovarov a služieb. Zabezpečené úvery sú úvery, za ktoré sa ručí nehnuteľným majetkom (napr. hypotekárne úvery), hnuteľným majetkom, vinkuláciou vkladu v banke, ručiteľom a pod. Krátkodobé úvery sú úvery splatné do 1 roka, strednodobé do 5 rokov a dlhodobé nad 5 rokov.

Úvery komerčných bánk z hľadiska času upraviť

Krátkodobé upraviť

Kontokorentný úver je kombináciou vkladového a úverového účtu. Klient má v komerčnej banke otvorený bežný účet a k nemu má schválený tzv. úverový rámec (suma do výšky, ktorej môže klient čerpať úver). Pokiaľ má účet kladný zostatok ide o vista vklad (bežný účet), pokiaľ má záporný zostatok ide o úverový účet.

Lombardný úver je krátkodobý úver poskytnutý oproti zástave hnuteľných vecí alebo práv. Poskytuje sa vo výške 60 – 90 % z hodnoty zástavy.

Do zástavy sa dávajú:

 • Cenné papiere
 • Tovar
 • Pohľadávky
 • Práva

Zmenkové úvery sú krátkodobé úvery spojené so zmenkou.

Rozlišujeme:

 • Eskontný úver = eskont, čiže odkúpenie zmenky pred lehotou jej splatnosti za určitú sumu
 • Akceptačný úver – nejde o úver v pravom zmysle slova, pretože banka neposkytuje klientovi peniaze, ale zmenku akceptuje, čo znamená, že sa stáva zmenkovým dlžníkom a zaväzuje sa zmenku uhradiť z účtu klienta.
 • Avalový úver – nejde o úver v pravom zmysle slova, nakoľko komerčná banka vystupuje ako ručiteľ a zmenku uhrádza len v prípade, že zmenku nezaplatil zmenkový dlžník.

Stredno a dlhodobé upraviť

Úverový úpis je dlhodobý úver, ktorý komerčná banka poskytuje na základe listiny "úverový úpis". Nie je to cenný papier, čiže ho komerčná banka nemôže predať.

Emisná pôžička je dlhodobý úver, ktorý je spojený s emisiou (vydaním) cenných papierov (obligácií). Klient o emisiu požiada komerčnú banku, pričom časť obligácií odkúpi samostatná komerčná banka, čím poskytuje emisnú pôžičku a zvyšná časť je ponúknutá verejnosti.

Spotrebný úver je krátkodobý, ale aj dlhodobý úver poskytnutý najčastejšie fyzickým osobám na kúpu spotrebných predmetov (napr. auto, práčka, dovolenka,...).

Hypotekárny úver je dlhodobý úver poskytnutý na financovanie kúpy, rekonštrukcie, výstavby nehnuteľností.

Úvery podľa účelu poskytovania upraviť

Podľa subjektov upraviť

 • Úvery pre obyvateľov
 • Pre podnikateľské subjekty
 • Pre právnické osoby
 • Pre obce a mestá

Z časového hľadiska upraviť

 • Krátkodobé – do 1 roka
 • Strednodobé – do 5 rokov
 • Dlhodobé – nad 5 rokov

Podľa účelovosti upraviť

 • Účelové – napr.: hypotekárny úver je vopred definovaný účel, na nákup auta
 • Neúčelové – nie je stanovený účel – vyššia úroková sadzba

Podľa zdrojov krytia upraviť

 • Úvery kryté primárnymi zdrojmi banky: primárne zdroje sú vklady klientov
 • Úvery kryté sekundárnymi zdrojmi banky: poplatky, výnosy z investovania do CP, najdôležitejším sekundárnym zdrojom pre banky sú medzibankové úvery

Aby bola banka stabilná je najlepšie ak bude poskytovať úvery kryté primárnymi zdrojmi

Spôsoby čerpania a splácania úverov upraviť

Čerpanie úveru upraviť

Spôsoby čerpania úveru sú dohodnuté v úverovej zmluve, sú presne rozpísané, odkedy a dokedy klient môže úver čerpať. Taktiež sú v nej uvedené podmienky, za ktorých klient môže úver čerpať (napr. pravidelné predkladanie VZaS).

Splácanie úveru upraviť

V úverovej zmluve sa dohodne splátkový kalendár klienta a spôsob akým bude splácať úver. Ak banka poskytne klientovi úver, chce od dlžníka naspäť nielen požičanú sumu, ale aj niečo navyše – úrok. Úrok je cena za prenechanie peňazí na určitú dobu niekomu inému (to platí pri vkladoch) alebo cena, ktorú získavame za peniaze niekoho iného. Výška úroku závisí od výšky sumy a od doby na ktorú sú peniaze uložené alebo požičané. Úroková sadzba nám ukazuje koľko % dlžník zaplatí z dlžnej sumy vo forme úroku.

Spôsob zabezpečenia úveru upraviť

Osobné upraviť

 • Ručenie
 • Zabezpečenie zmenkou
 • Pristúpenie k záväzku

Reálne upraviť

 • Záložné právo
 • Prevod (odovzdanie) vlastníctva
 • Postúpenie pohľadávok
 • Hypotéka

Skúmanie príjmu upraviť

Pri žiadosti o úver v banke je potrebné predložiť doklady o príjme. Veriteľ tým získa informáciu o žiadateľovi, či bude v jeho silách danú pôžičku splatiť. Príjem žiadateľa musí byť pravidelný, dostatočný a stabilný. Banka si ďalej preveruje žiadateľa aj z pohľadu bankového a nebankového registra, či má daná osoba iné záväzky, exekúcie, prípadne aká bola jeho platobná disciplína pri splácaní predošlej pôžičky.

Typy príjmov upraviť

 1. Trvalý pracovný pomer (TPP) – ideálny typ príjmu pre získanie pôžičky, záleží však aj od jeho výšky. Potrebnú výšku posudzuje každá banka individuálne a taktiež to záleží na výške pôžičky o ktorú má žiadateľ záujem.
 2. Príjem z práce na dohodu – banky ale aj nebankové subjekty vo väčšine prípadov neakceptujú tento zdroj ako dostatočný pre získanie pôžičky. Existujú však v tomto prípade aj výnimky v prípade nebankoviek.
 3. Príjem z podnikateľskej činnosti – podmienkami pre získanie pôžičky je nemať vysoké nedoplatky na daniach a predložiť doklady o príjme za predchádzajúci kalendárny rok.
 4. Príjem zo štátnych dávok – v prípade poberania niektorej z dávok banka na základe tohto príjmu pôžičku neschváli. V tomto prípade platí ale podobne ako pri práci na dohodu, niektoré nebankovky môžu poskytnúť pôžičku aj takýmto žiadateľom.
 5. Príjem z dôchodku – v tomto prípade je dôležitá výška dôchodku. Ak je dôchodok dostatočne vysoký (napr. výsluhový dôchodok) je veľká šanca, že banka pôžičku schváli. Niektoré nebankové subjekty poskytujú pôžičky aj v tom prípade, ak ide o vdovský dôchodok či sirotský, opäť sa to ale posudzuje individuálne. Dôležitým ukazovateľom v prípade príjmu z dôchodku je ale aj vek žiadateľa. Pri bankových subjektoch sa pôžičky poskytujú spravidla do veku 65 rokov, pri nebankových subjektoch až do 75 rokov.
 6. Iné – za iný príjem možno považovať príjem pasívny (renta, príjem z prenájmu a pod.)[1]

Úver na dofinancovanie hypotéky upraviť

 • Stavebný úver – Stavebný úver alebo inak možno povedať aj medziúver sa používa v prípade, ak má klient našetrenú určitú sumu peňazí na stavebnom sporení. O stavebný úver je možné z pravidla požiadať ak má klient nasporených minimálne 50% z potrebnej sumy.
 • Spotrebný úver – Spotrebný úver je najčastejšie využívaným spôsobom pre dofinancovanie. Banky len zriedka poskytujú hypotéku vo výške 100% z hodnoty nehnuteľnosti a preto sa klienti obracajú na túto možnosť.Spotrebné úvery sú však drahšie ako samotný hypotekárny úver nakoľko ho nie je nutné ručiť majetkom.[2]

Referencie upraviť

 1. TREND.SK. Schvaľovanie hypotéky. Čo si banka overuje. www.etrend.sk. Dostupné online [cit. 2017-09-11].
 2. ŠIMO, Marek. Finančné poradenstvo|Možnosti na dofinancovanie hypotéky, hypotekárny úver [online]. www.financneinfo.sk, [cit. 2017-09-18]. Dostupné online.