SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK: Rozdiel medzi revíziami

formát a štyl.
d (Wizzard premiestnil stránku Slovenský vodohospodársky podnik na SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK: podľa obchodného registra)
(formát a štyl.)
{{bez zdroja}}
[[Súbor:Dunaj tower.jpg|náhľad|OdštepnýBudova, v ktorej sídli odštepný závod Bratislava.]]
 
'''SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik''' (skrátene SVP, š. p.) je '''správca [[Vodný tok|vodných tokov]] a povodí na [[Slovensko|Slovensku''']]. SVP, š. p., je zaradenýPatrí medzi strategicky dôležité štátne podniky s upraveným spôsobom hospodárenia, pretože má v správe i majetok, ktorý podľa Ústavy SR (čl. 4) je vo výhradnom vlastníctve štátu. Zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a na nich vybudovaný hmotný investičný majetok, stará sa o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd. Časť činností Slovenského vodohospodárskeho podniku má charakter výkonov vo verejnom záujme – je to predovšetkým '''protipovodňová ochrana a vytváranie plavebných podmienok'''.
 
== Hlavné úlohy ==
'''SVP, š. p.:'''
Hlavnými úlohami podniku sú:
* spravuje zverené vodné toky a vodohospodárske diela a zodpovedne s nimi hospodári
* zabezpečujespráva účinnú ochranu vôd,zverených vodných tokov a vodohospodárskych diel a hospodárenie s nimi
* vykonávavýkon správusprávy hraničných tokov a osobitné činnosti vyplývajúce z dohôd medzi SR a susednou krajinou
* zabezpečujezabezpečenie dodávkudodávky vody z vodných tokov a z nádrží, vrátane jej využitia na výrobu elektrickej energie
* vykonávavýkon zabezpečovaciezabezpečovacích práceprác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch a vodohospodárskych dielach, rieširiešenie úlohyúloh počas povodňovej aktivity
* vykonávavýkon stavebno-montážnemontážnych a údržbárskeúdržbárskych práceprác, ťažby riečnych materiálov, ťažby a výroby kameniva a výrub stromov rastúcich mimo lesa
* zabezpečuje účinnú ochranu vôd, vodných tokov a vodohospodárskych diel
* sledujezabezpečenie aúčinnej vyhodnocuje akosťochrany vôd, vodných tokov, odberov vôd a iného nakladania svodohospodárskych vodamidiel
* sledovanie a vyhodnocovanie akosti vôd vodných tokov, odberov vôd a iného nakladania s vodami
* vytyčuje vodnú cestu
* realizujerealizácia dozornúdozornej činnosťčinnosti v chránených vodohospodárskych oblastiach
* udržiavaudržiavanie dostatokdostatku vody v ekosystémoch, revitalizujerevitalizácia životnéživotného prostredieprostredia na zachovanie pôvodných biotopov v území (mokrade, oživovanie mŕtvych ramien a pod. – napr. NPR Šúr, CHVÚ Senianske rybníky, CHVÚ Medzibodrožie)
* plní aj ďalšie úlohy vyplývajúce zo Zákona o vodách v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov.
 
== Pôsobnosť ==
'''SVP má celoštátnu pôsobnosť.'''
 SVP má celoštátnu pôsobnosť. Prostredníctvom štyroch odštepných závodov: OZ Banská Bystrica, OZ Bratislava, OZ Košice a OZ Piešťany, zriadených na báze prirodzených povodí (odštepné závody – t. j. bývalé samostatné štátne podniky Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Hrona a Povodie Bodrogu a Hornádu) spravuje vodné toky v dĺžke 33 673 km, 295 vodných nádrží, 3 158 km ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 605 km. Celková plocha povodí je 49 034 km<sup>2</sup>. Viac o spravovanom majetku sa dočítate '''TU'''.
 
 Prostredníctvom štyroch odštepných závodov: OZ Banská Bystrica, OZ Bratislava, OZ Košice a OZ Piešťany, zriadených na báze prirodzených povodí (odštepné závody – t. j. bývalé samostatné štátne podniky Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Hrona a Povodie Bodrogu a Hornádu) spravuje vodné toky v dĺžke 33 673 km, 295 vodných nádrží, 3 158 km ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 605 km. Celková plocha povodí je 49 034 km<sup>2</sup>. Viac o spravovanom majetku sa dočítate '''TU'''.
 
Správu tokov a riadenie vodohospodárskych činností realizuje SVP v rámci prirodzených povodí, čo umožňuje väčšiu pružnosť pri riadení záchranných a zabezpečovacích prác počas povodní. Tento model, ktorý uplatňuje SR už cca 50 rokov, sa aj v súčasnosti potvrdzuje ako optimálny, a preto ho pre členské krajiny odporúča zaviesť aj Európska únia.
 
Keďže Slovensko leží na rozvodnici Čierneho a Baltického mora a svojimi prírodnými danosťami vytvára tzv. hydrologickú strechu Európy, po ktorej väčšina vody z atmosférických zrážok z územia našej krajiny odteká, uvedomujúc si zároveň nerovnomerný výskyt vody v čase a priestore, '''jednou z dôležitých priorít SVP je zadržiavať vodu v krajine, akumulovať ju v čase prebytku pre obdobie jej nedostatku'''. Túto prioritu umocňujú prognózy nastupujúcich globálnych zmien klímy.
 
Slovenský vodohospodársky podnik vie a chce vo vodnom hospodárstve nášho štátu pôsobiť ako racionálny hospodár, zodpovedný, spoločenský prospešný a potrebný správca nenahraditeľného prírodného bohatstva vôd Slovenska.
 
== Dejiny ==
==== Z histórie SVP, š. p. ====
SVP bol založený na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov splynutím štátnych podnikov Povodie Dunaja Bratislava, Povodie Váhu Piešťany, Povodie Hrona Banská Bystrica, Povodie Bodrogu a Hornádu Košice na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 3554/1996-100 zo dňa 19. decembra 1996 s účinnosťou od '''1. 7. 1997'''. Sídlo podnikového riaditeľstva SVP, š. p. sa nachádza na strednom Slovensku, v historickom meste Banská Štiavnica. Zakladateľská pôsobnosť prešla v od 1. mája v roku 2003 z Ministerstva pôdohospodárstva do pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR. (Zakladacia listina).
'''*SPRÁVA VODNÝCH TOKOV – výňatok zo Zákona č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách, tzv. Vodný zákon'''
 
'''*§ 48 Správa vodných tokov '''
'''SPRÁVA VODNÝCH TOKOV – výňatok zo Zákona č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách, tzv. Vodný zákon'''
'''*§ 49 Oprávnenia pri správe vodných tokov'''
 
'''OPATRENIA*Opatrenia NAna OCHRANUochranu PREDpred POVODŇAMIpovodňami – Výňatok zo Zákona č. 7/2010 Z. z. Zákon o ochrane pred povodňami'''
'''§ 48 Správa vodných tokov '''
'''*§ 4 Opatrenia na ochranu pred povodňami'''
 
'''§ 49 Oprávnenia pri správe vodných tokov'''
 
'''OPATRENIA NA OCHRANU PRED POVODŇAMI – Výňatok zo Zákona č. 7/2010 Z. z. Zákon o ochrane pred povodňami'''
 
'''§ 4 Opatrenia na ochranu pred povodňami'''
[[Kategória:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky]]
__INDEXOVAT__
__LINKPŘIDATKOMENTÁŘ__
44 532

úprav