SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik (skrátene SVP, štátny podnik) je správca vodných tokov a povodí na Slovensku. Patrí medzi strategicky dôležité štátne podniky s upraveným spôsobom hospodárenia, pretože má v správe i majetok, ktorý podľa Ústavy SR (čl. 4) je vo výhradnom vlastníctve štátu. Zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a na nich vybudovaný hmotný investičný majetok, stará sa o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd. Časť činností Slovenského vodohospodárskeho podniku má charakter výkonov vo verejnom záujme – je to predovšetkým protipovodňová ochrana a vytváranie plavebných podmienok.

Hlavné úlohy

upraviť

Hlavnými úlohami podniku sú:

 • správa zverených vodných tokov a vodohospodárskych diel a hospodárenie s nimi
 • výkon správy hraničných tokov a osobitné činnosti vyplývajúce z dohôd medzi SR a susednou krajinou
 • zabezpečenie dodávky vody z vodných tokov a z nádrží, vrátane jej využitia na výrobu elektrickej energie
 • výkon zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch a vodohospodárskych dielach, riešenie úloh počas povodňovej aktivity
 • výkon stavebno-montážnych a údržbárskych prác, ťažby riečnych materiálov, ťažby a výroby kameniva a výrub stromov rastúcich mimo lesa
 • zabezpečenie účinnej ochrany vôd, vodných tokov a vodohospodárskych diel
 • sledovanie a vyhodnocovanie akosti vôd vodných tokov, odberov vôd a iného nakladania s vodami
 • vytyčuje vodnú cestu
 • realizácia dozornej činnosti v chránených vodohospodárskych oblastiach
 • udržiavanie dostatku vody v ekosystémoch, revitalizácia životného prostredia na zachovanie pôvodných biotopov v území (mokrade, oživovanie mŕtvych ramien a pod. – napr. NPR Šúr, CHVÚ Senianske rybníky, CHVÚ Medzibodrožie)
 • ďalšie úlohy vyplývajúce zo Zákona o vodách v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov.

Pôsobnosť

upraviť

SVP má celoštátnu pôsobnosť. Prostredníctvom štyroch odštepných závodov: OZ Banská Bystrica, OZ Bratislava, OZ Košice a OZ Piešťany, zriadených na báze prirodzených povodí (odštepné závody – t. j. bývalé samostatné štátne podniky Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Hrona a Povodie BodroguHornádu) spravuje vodné toky v dĺžke 33 673 km, 295 vodných nádrží, 3 158 km ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 605 km. Celková plocha povodí je 49 034 km2.

Správu tokov a riadenie vodohospodárskych činností realizuje SVP v rámci prirodzených povodí, čo umožňuje väčšiu pružnosť pri riadení záchranných a zabezpečovacích prác počas povodní. Tento model, ktorý uplatňuje SR už cca 50 rokov, sa aj v súčasnosti potvrdzuje ako optimálny, a preto ho pre členské krajiny odporúča zaviesť aj Európska únia.

Keďže Slovensko leží na rozvodnici Čierneho a Baltického mora a svojimi prírodnými danosťami vytvára tzv. hydrologickú strechu Európy, po ktorej väčšina vody z atmosférických zrážok z územia našej krajiny odteká, uvedomujúc si zároveň nerovnomerný výskyt vody v čase a priestore, jednou z dôležitých priorít SVP je zadržiavať vodu v krajine, akumulovať ju v čase prebytku pre obdobie jej nedostatku. Túto prioritu umocňujú prognózy nastupujúcich globálnych zmien klímy.

Slovenský vodohospodársky podnik vie a chce vo vodnom hospodárstve nášho štátu pôsobiť ako racionálny hospodár, zodpovedný, spoločenský prospešný a potrebný správca nenahraditeľného prírodného bohatstva vôd Slovenska.

SVP bol založený na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov splynutím štátnych podnikov Povodie Dunaja Bratislava, Povodie Váhu Piešťany, Povodie Hrona Banská Bystrica, Povodie Bodrogu a Hornádu Košice na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 3554/1996-100 zo dňa 19. decembra 1996 s účinnosťou od 1. 7. 1997. Sídlo podnikového riaditeľstva SVP, š. p. sa nachádza na strednom Slovensku, v historickom meste Banská Štiavnica. Zakladateľská pôsobnosť prešla v od 1. mája v roku 2003 z Ministerstva pôdohospodárstva do pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR. (Zakladacia listina).

 • SPRÁVA VODNÝCH TOKOV – výňatok zo Zákona č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách, tzv. Vodný zákon
 • § 48 Správa vodných tokov
 • § 49 Oprávnenia pri správe vodných tokov
 • Opatrenia na ochranu pred povodňami – Výňatok zo Zákona č. 7/2010 Z. z. Zákon o ochrane pred povodňami
 • § 4 Opatrenia na ochranu pred povodňami

Externé odkazy

upraviť