SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik (skrátene SVP, štátny podnik) je správca vodných tokov a povodí na Slovensku. Patrí medzi strategicky dôležité štátne podniky s upraveným spôsobom hospodárenia, pretože má v správe i majetok, ktorý podľa Ústavy SR (čl. 4) je vo výhradnom vlastníctve štátu. Zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a na nich vybudovaný hmotný investičný majetok, stará sa o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd. Časť činností Slovenského vodohospodárskeho podniku má charakter výkonov vo verejnom záujme – je to predovšetkým protipovodňová ochrana a vytváranie plavebných podmienok.

Hlavné úlohy Upraviť

Hlavnými úlohami podniku sú:

 • správa zverených vodných tokov a vodohospodárskych diel a hospodárenie s nimi
 • výkon správy hraničných tokov a osobitné činnosti vyplývajúce z dohôd medzi SR a susednou krajinou
 • zabezpečenie dodávky vody z vodných tokov a z nádrží, vrátane jej využitia na výrobu elektrickej energie
 • výkon zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch a vodohospodárskych dielach, riešenie úloh počas povodňovej aktivity
 • výkon stavebno-montážnych a údržbárskych prác, ťažby riečnych materiálov, ťažby a výroby kameniva a výrub stromov rastúcich mimo lesa
 • zabezpečenie účinnej ochrany vôd, vodných tokov a vodohospodárskych diel
 • sledovanie a vyhodnocovanie akosti vôd vodných tokov, odberov vôd a iného nakladania s vodami
 • vytyčuje vodnú cestu
 • realizácia dozornej činnosti v chránených vodohospodárskych oblastiach
 • udržiavanie dostatku vody v ekosystémoch, revitalizácia životného prostredia na zachovanie pôvodných biotopov v území (mokrade, oživovanie mŕtvych ramien a pod. – napr. NPR Šúr, CHVÚ Senianske rybníky, CHVÚ Medzibodrožie)
 • ďalšie úlohy vyplývajúce zo Zákona o vodách v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov.

Pôsobnosť Upraviť

SVP má celoštátnu pôsobnosť. Prostredníctvom štyroch odštepných závodov: OZ Banská Bystrica, OZ Bratislava, OZ Košice a OZ Piešťany, zriadených na báze prirodzených povodí (odštepné závody – t. j. bývalé samostatné štátne podniky Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Hrona a Povodie BodroguHornádu) spravuje vodné toky v dĺžke 33 673 km, 295 vodných nádrží, 3 158 km ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 605 km. Celková plocha povodí je 49 034 km2.

Správu tokov a riadenie vodohospodárskych činností realizuje SVP v rámci prirodzených povodí, čo umožňuje väčšiu pružnosť pri riadení záchranných a zabezpečovacích prác počas povodní. Tento model, ktorý uplatňuje SR už cca 50 rokov, sa aj v súčasnosti potvrdzuje ako optimálny, a preto ho pre členské krajiny odporúča zaviesť aj Európska únia.

Keďže Slovensko leží na rozvodnici Čierneho a Baltického mora a svojimi prírodnými danosťami vytvára tzv. hydrologickú strechu Európy, po ktorej väčšina vody z atmosférických zrážok z územia našej krajiny odteká, uvedomujúc si zároveň nerovnomerný výskyt vody v čase a priestore, jednou z dôležitých priorít SVP je zadržiavať vodu v krajine, akumulovať ju v čase prebytku pre obdobie jej nedostatku. Túto prioritu umocňujú prognózy nastupujúcich globálnych zmien klímy.

Slovenský vodohospodársky podnik vie a chce vo vodnom hospodárstve nášho štátu pôsobiť ako racionálny hospodár, zodpovedný, spoločenský prospešný a potrebný správca nenahraditeľného prírodného bohatstva vôd Slovenska.

Dejiny Upraviť

SVP bol založený na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov splynutím štátnych podnikov Povodie Dunaja Bratislava, Povodie Váhu Piešťany, Povodie Hrona Banská Bystrica, Povodie Bodrogu a Hornádu Košice na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 3554/1996-100 zo dňa 19. decembra 1996 s účinnosťou od 1. 7. 1997. Sídlo podnikového riaditeľstva SVP, š. p. sa nachádza na strednom Slovensku, v historickom meste Banská Štiavnica. Zakladateľská pôsobnosť prešla v od 1. mája v roku 2003 z Ministerstva pôdohospodárstva do pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR. (Zakladacia listina).

 • SPRÁVA VODNÝCH TOKOV – výňatok zo Zákona č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách, tzv. Vodný zákon
 • § 48 Správa vodných tokov
 • § 49 Oprávnenia pri správe vodných tokov
 • Opatrenia na ochranu pred povodňami – Výňatok zo Zákona č. 7/2010 Z. z. Zákon o ochrane pred povodňami
 • § 4 Opatrenia na ochranu pred povodňami

Externé odkazy Upraviť