Štátny tajomník (Slovensko)

Štátny tajomník je politicky obsadzovaná funkcia v štátnej exekutíve. Štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda SR na návrh príslušného ministra. V neprítomnosti zastupuje ministra v plnom rozsahu. Výnimkou je rokovanie vlády, kde neprítomného ministra nezastupuje pri hlasovaní, nakoľko jeho hlas je iba poradný.

Pri viacodvetvových ministerstvách môže vláda určiť, že na ministerstve budú pôsobiť dvaja štátni tajomníci. V takom prípade minister vymedzí rozsah ich právomocí pri zastupovaní.

Externé odkazy upraviť

Časopis MV SR: Úloha štátnych tajomníkov