Život Metodov (iné názvy: Život Metoda, Život svätého Metoda, Legenda o Metodovi, Žitije Mefodija, lat. Vita Methodii) je náboženská biografia o sv. Metodovi napísaná v 9. stor. v staroslovienčine a zachovaná v neskorších cirkevnoslovanských odpisoch. Autorom je niektorý Metodov žiak (podľa jazykovej a štylistickej analýzy asi Gorazd, občas sa ako autor predpokladá Kliment Ochridský). Ide o jeden zo základných prameňov pre históriu strednej Európy 2. polovice 9. storočia. Patrí medzi tzv. moravsko-panónske legendy.

Text akoby nadväzuje na Život Konštantína-Cyrila a opisuje najmä Metodovu misiu na Veľkej Morave a v súvislosti s tým sa dotýka aj dobových spoločenských a politických otázok. Podáva dôležité informácie o spoločenských pomeroch na Veľkej Morave. V texte sa poukazuje na úlohu slovanskej veľkomoravskej cirkvi v politickom živote a vývoji Veľkej Moravy, na pomer k rímskej kúrii, zápas o uznanie staroslovienčiny ako bohoslužobného jazyka, spor o Filioque a spomínajú sa aj priateľské vzťahy s byzantským cisárom. Text má 14 hláv (kapitol). Oproti Životu Konštantína-Cyrila je Život Metodov stručnejší, písaný jednoduchším, vecným štýlom.

Život Metodov vznikol prevažne alebo výlučne na Veľkej Morave hneď po smrti svätého Metoda (6. 4. 885) resp. koncom roka 885 (prípadne začiatkom roka 886), ale nie je vylúčené, že časť textu vznikla už skôr.

Text sa zachoval v 18 rukopisoch z 12.-17. storočia v cirkevnej slovančine tzv. ruskej redakcie.

Zdroje upraviť

  • Životy Konštantína-Cyrila a Metoda. In: Encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok VI T – Ž. Bratislava : Veda, 1982. 853 s. S. 669.
  • Moravsko-panónske legendy. In: Encyklopédia literárnych diel. Ed. Libor Knězek. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1989. 858 s. (Encyklopédie Vydavateľstva Obzor.) ISBN 80-215-0010-7. S. 373.
  • Život Konštantína a Život Metoda. Pyramída (Bratislava: Slovenský ústredný výbor Socialistickej akadémie ČSSR vo Vydavateľstve Obzor), jún 1987, roč. XVI, čís. 192, s. 6139. ISSN 0231-9047.
  • Magnae Moraviae fontes historici. Ed. Lubomír Emil Havlík et al. Vyd. 1. Zväzok II Textus biographici, hagiographici, liturgici. Brno : Universita J. E. Purkyně v Brně – filosofická fakulta, 1967. 359 s. (Spisy filosofické fakulty; zv. 118.) S. 134 – 135.
  • PIŠÚT, Milan, a kol. Dejiny slovenskej literatúry. 3. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Obzor, 1984. 902 s.
  • Pramene o živote svätých Cyrila a Metoda a ich učeníkov. Ed. Andrej Škoviera. 1. vyd. Bratislava : PostScriptum, 2013. 200 s. ISBN 978-80-89567-23-2. S. 41 – 56.

Externé odkazy upraviť