Aglomerácia (hutníctvo)

Aglomeračný proces je súhrn fyzikálnych, tepelných, fyzikálno-chemických a chemických dejov, ktorými sa mení štruktúra a zloženie východiskových surovín. Procesy a reakcie prebiehajú v časovom intervale súčasne, ale v časovom slede v určitom poradí, ktoré je podmienkou uskutočnenia aglomeračného procesu.

Aglomeračný proces prebieha v heterogénnej sústave plynná-kvapalná-tuhá fáza, pričom plynná fáza zabezpečuje priebeh rozhodujúcich dejov. Kvapalná fáza vzniká roztavením jemnozrnných častíc a natavením povrchu častíc väčšieho rozmeru a po stuhnutí zabezpečuje spojenie jednotlivých častí do pórovitého spečenca – aglomerátu. Aglomerát sa vyrába na spekacom zariadení.