Aktivita (jadrová fyzika)

Aktivita[1][2][3][4][5][6][7] (iné názvy: aktivita žiariča[8], aktivita rádionuklidov[9], aktivita rádioaktívnej látky[10], rádioaktívna aktivita[11], intenzita rádioaktívnych premien[3], rádioaktivita[3][6], rýchlosť rádioaktívnej premeny[10], rýchlosť premeny[5]; značka: A) je fyzikálna veličina, ktorá udáva počet rádioaktívnych premien za jednotku času.[12]

Charakteristika

upraviť

Presná definícia znie:

A = - dN/dt

kde:

A je aktivita
dN je stredný počet (t.j. stredná hodnota počtu) spontánnych jadrových premien z daného energetického stavu, vyskytujúcich sa v množstve rádionuklidu, za malý časový interval (t.j. dt)
dt je malý časový interval

Jednotka je 1 becquerel (Bq), pričom 1 Bq = 1/s. Pomenovaná je po fyzikovi Antoinovi Henrim Becquerelovi. Staršia jednotka bola napríklad jednotka curie (Ci), pričom 1 Ci = 3,7.1010 Bq.[4][13][12]

Aktivita predstavuje rýchlosť rádioaktívnej premeny nuklidu. Ak má rádioaktívna látka aktivitu 1 Bq, dochádza v nej v priemere k jednej premene za sekundu. Aktivita je charakteristikou látky, žiariča ako celku, a nie jednotlivého atómového jadra.[4]

Odvodené veličiny

upraviť

Veličiny odvodené od aktivity sú:[13][12]

 1. aktivita. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 121.
 2. KELLÖ, V., TKÁČ, A. Fyzikálna chémia. Bratislava: Alfa 1977, S. 64
 3. a b c Jadrová technika - anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-slovenský slovník. Bratislava, Berlín: Alfa, VEB Verlag Technik. 1987, S. 1205
 4. a b c Fyzika [1]
 5. a b HOLÁ, O. Ionizujúce žiarenie a jeho vlastnosti 2009, S. 10 [2]
 6. a b kap. 1.1 [3]
 7. SMERNICA RADY 2013/59/EURATOM z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom
 8. PIŠÚT, J. et al. Fyzika pre 4. ročník gymnázií. Bratislava: SPN, 1993, S. 205
 9. https://www.cmi.cz/statni%20etalon%20jednotky%20aktivity%20radionuklidu
 10. a b Základné názvy z fyziky. In: Kultúra slova 10 1985 [4] S. 347
 11. 1. ------IND- 2015 0396 PL- SK- ------ 20150804 --- --- PROJET NARIADENIE RADY MINISTROV zo dňa ……………………… 2015 o rádioaktívnom odpade a vyhorenom jadrovom palive [5]
 12. a b c aktivita. In: Technický slovník naučný A-Č 2001 S. 56
 13. a b http://www.edu.snus.sk/ucebnice/doz/2_dozimetrick%C3%A9%20veli%C4%8Diny%20a%20meranie%20aktivity.pdf[nefunkčný odkaz]