Anchcheperure Nefernefruaton

Anchcheperure Nefernefruaton

Obdobie panovania
18. dynastia
1335 – 1333 pred Kr.

Vlastné meno

G39N5
it
n
ra
nfrnfrnfrnfrN36
wa
ra
n

(Reov syn) Nefernefruaton meriuaenre (nfr-nfrw-itn mry-wˁ-n-rˁ)

Trónne meno

M23
t
L2
t
raanx
t
xpr
Z2ss
N36
t
ra
wa
n

Anchetcheperure merietuaenre (ˁnḫt-ḫprw-rˁ mryt-wˁ-n-rˁ)

M23
t
L2
t
raanxxprZ3U7
ra
wa
n

Anchcheperure meriuaenre (ˁnḫ-ḫprw-rˁ mryt-wˁ-n-rˁ)

Grécke formy menaἈκεγχερής (Manehto, Flavius Iosephus),
Αχενχερσης (Manehto, Eusebios)
Latinské formy menaAchencheres (Manento, Eusebios)

Anchcheperure Nefernefruaton alebo Anchetcheperure Nefernefruaton bola žena, ktorá krátky čas vládla Egyptu ako faraón na konci amarnského obdobia počas 18. dynastie. Postupnosť Achnatonových následníkov je veľmi nejasná. Manehto v tomto období spomína vládcu menom Akencheres. Panovník bol podľa neho „kráľovskou dcérou“ faraóna Ora,[1] ktorá vládla dvanásť rokov a jeden mesiac.[2]

Záhadná postava upraviť

To, že Anchcheperure Nefernefruaton bola žena, je potvrdené prídomkom znamenajúcim v preklade „užitočná manželovi“, ktorý na ňu odkazoval v dobových záznamoch.[3][pozn 1] Manehto nás ďalej nepriamo informuje, že kráľovná – dcéra kráľa (pravdepodobne Achnatona), prevzala moc ako faraón ku koncu amarnského obdobia. Akencheres (alebo Achencheres či Achencherses) by mohla byť grécka forma praenomenu (trónneho mena) Anch(et)cheperure, ako to tvrdia Rolf Krauss a Marc Gabold.[4]

Manehto ju umiestnil hneď pred panovníka menom Ratotis, ktorý mal vládnuť ríši deväť rokov. To by mohlo ukazovať na Tutanchamona, ktorého 10. rok panovania dokazuje nález štítka vínneho džbánu v jeho hrobke. Potvrdzuje, že panoval najmenej deväť celých rokov.[5][6][pozn 2] Ak odstránime veľmi nepravdepodobnú desiatku rokov z uvádzanej dĺžky panovania Manehtom, dostaneme dva roky a jeden mesiac. Toto časové rozpätie je podobné tretiemu roku, ktorého záznam sa nachádza v podobe grafita na stene tébskej Pairiho hrobky (TT139).[7][8] Prvá časť nápisu rozpráva toto: „Tretí rok tretieho mesiaca obdobia záplav, desiaty deň. Kráľ Horného a Dolného Egypta, pán oboch zemí Anchcheperure, milovaný Atonom, syn Rea Nefernefruaton, milovaný Vaenreom … velebiaci Amona, bozkávajúci zem pred Venenneferom, kňaz a pisár obiet boha Amona v chráme Anchcheperure v Tébach Pauahom, ktorý sa narodil Itefsenebovi.“[9] Takto je Nefernefruaton potvrdená vo svojom treťom roku vládnutia vďaka Pauahovi, nižšiemu kňazovi boha Amona, ktorého náboženská obec bola prenasledovaná počas Achnatonovej vlády. To naznačuje, že už v krátkom období jej panovania bol dosiahnutý zmier s Amonovym kňažstvom, ešte pred vládou Tutanchamona.

Hypotézy o totožnosti upraviť

Presná totožnosť kráľovnej, ktorej tróne meno je Anchcheperure, ostáva stále zahalená tajomstvom. Sústava kráľovských mien, ktoré sú spojené s menom Nefernefruaton, je Anchetcheperure Nefernefruaton, so znakom „t“, ktoré určuje feminínum. Pravdepodobne bola buď Meritaton, manželka a spoluvládkyňa faraóna Smenchkareho, alebo veľká kráľovská manželka,[10] alebo možno Nefernefruaton Tašerit, štvrtá dcéra Achnatona a Nefertiti, ako to predpokladá James P. Allen v práci Amarnské nástupníctvo.[11] V 80. rokoch 20. storočia bol nájdený vešebt Nefertiti, ktorý ukazuje, že zomrela a bola pochovaná ako kráľovná a kráľovská manželka, nie ako faraón.[12] Ak Nefernefruaton bola Meritaton, potom mohla svojho manžela a spoluvládcu Smenchkareho prežiť ako samostatný vládca ešte o ďalšie dva roky. Rôzni egyptológovia sa zhodujú na tom, že Nefernefruaton bola žena, identita ktorej nebola totožná kvôli spomínanému prídomku s faraónom Anchcheperurem Smenchkarem, ktorému pravdepodobne patrí múmia nájdená v hrobke KV55. Jej trónne meno Anchcheperure je príležitostne písané s už spomínaným feminínnym „t“ ako Anchetcheperure. Podľa niektorých to naznačuje, že Nefernefruaton Anchetcheperure bola Meriaton, manželka a zároveň nasledovníčka Smenchkareho na tróne, nevyvrátiteľný dôkaz však chýba.[13]

Ďalším kandidátom je princezná Nefernefruaton Tašerit, štvrtá dcéra kráľovského páru.[14] Britský egyptológ Aidan Dodson v knihe Kompletné kráľovské rodiny starovekého Egypta píše, že „posledné dôkazy naznačujú. že faraóna Smenchkareho na tróne vystriedala žena menom Nefernefruaton,“ ktorá bola pravdepodobne Meritaton.[13] V poznámke k tomuto tvrdeniu Dodson uvádza, že nové presvedčivé dôkazy súvisiace so ženským pohlavím Nefernefruaton „robia nemožným“ jeho predchádzajúce závery v genealogickej rekonštrukcii 18. dynastie, kde „vidí Smenchkareho a Nefernefruaton ako jednu a tú istú postavu“.[15]

Rozbitá stéla z Amarny, ktorá je známa aj ako koregenčná stéla, poskytuje viac dôkazov, tie však situáciu ešte viac zahmlievajú. Stéla pôvodne zobrazovala tri postavy, ktoré boli identifikované ako Achnaton, Nefertiti a Meritaton. V rovnakom čase ako stéla bola dokončená, meno Nefertiti bolo nahradené menom Anchcheperure Nefernefruaton a meno Meritaton zase menom tretej kráľovskej dcéry Anchesepaaton. Odborné diskusie stále prebiehajú, prečo bola postava Nefertiti premenovaná trónnym menom a prečo bola Meritaton nahradená svojou sestrou. Niektorí dávajú do súvisu fakt, že v rovnakom čase, ako sa objavil na verejnosti muž menom Smenchkare, zmizla z verejnosti Nefertiti, ale stále bola zobrazená ako vykonáva rituály vyhradené dedičovi trónu na Achnatonovom pohrebe. To pre niektorých znamenalo, že Nefertiti a Smenchkare je totožná osoba, no nález tela faraóna v hrobke KV55 potvrdil, že ide o mladého muža vo veku medzi osemnástym až dvadsiatym rokom, ktorý nemohol byť nikým iným ako Smenchkare, potvrdený faraón v hrobke Merirea II., spolu so svojou manželkou kráľovnou Meritaton.[16]

Počas vlád Achnatona a Smenchkareho bola Meritaton nositeľkou titulu „veľká kráľovská manželka“. Teória, že Smenchkare bol Nefertiti je teda neudržateľná, pretože Smenchkare bol mužský panovník. Okrem toho, ak by sa Nefertiti stala faraónom, potrebovala by niekoho, kto by zastával pozíciu veľkej kráľovskej manželky v chráme a na oficiálnych slávnostiach vedľa nej ako faraóna.

V amarnskom liste č. 11 sa Meritaton nazýva „pani kráľovského domu“, čo je možné len v prípade, že jej matka Nefertiti už bola mŕtva a ona bola vybratá za Achnatonovu nasledujúcu hlavnú manželku.[14] Manehto pripisuje k menu Akencheres poznámku „kráľova dcéra“ a v tomto prípade by Meritaton bola nasledovníkom svojho otca Achnatona, čo by mohla potvrdzovať aj feminínna forma mena Anchetcheperure. Podľa tejto teórie by teda Achnatona nasledovala jeho dcéra a nie jeho manželka, ktorá už asi v tom čase bola mŕtva.

Problematické nástupníctvo upraviť

Zatiaľ čo predpoklad že faraón Akencheres bola žena je medzi egyptológmi všeobecne prijímaný, panovnícka postupnosť je stále problematická. Niektorí egyptológovia, vrátane Aidana Dodsona, ju stotožňujú s Meritaton, dcérou Achnatona a Smenchkareho manželkou. Podľa tejto interpretácie Meritaton nastúpila samostatne na trón ako Nefernefruaton po krátkom panovaní Smenchkarea, použijúc časť mena svojej matky Nefernefruaton Nefertiti. Tak bola priamym predchodcom faraóna Ratota (t. j. Tutanchamona) podľa Manehta.

Ďalší odborníci, vrátane Jamesa P. Allena, spájajú Nefernefruaton oveľa tesnejšie s Achnatonom. V tomto prípade by bola Anchantonovou manželkou a spoluvládcom pred tým, ako následne dva roky samostatne vládla Egyptu. Je to čas započítaný v spoločnej vláde s bývalým faraónom Smenchkarem, ktorý buď zomrel alebo sa s ňou oženil. Tak by bola umiestnená medzi vládou Achnatona a vládou Smenchkarea,[17] a ten by bol tak priamym predchodcom Tutanchamona.[18] Tretí rok vlády Nefernefruaton je doložený v Amarne na rôznych nádobách, ktorý nemôže byť Achnatonov, pretože ten osadil hraničné stély Achetatonu najskôr až v piatom roku svojej vlády.[19] Erik Hornung píše: „Tretí rok vlády … je doložený v Amarne na štítkoch nádob rôzneho tovaru. Rok 3 nasleduje za rokom 1 a 2, a štítky z rokov 2 a 3 patria jednej celej dodávke olivového oleja. Z roku 3 sa zachovali len tri štítky z vinných džbánov, ktoré nemôžu predstavovať celý ročník, pretože počet štítkov džbánov z minulých ročníkov je medzi päťdesiat a šesťdesiat. Nepomer sa dá vysvetliť zmenou roku vlády z druhého na tretí, ktorá prebehla počas pečatenia vinných džbánov. V tom prípade by kráľ Anchcheperure počítal vládu približne od druhého mesiaca obdobia záplav, čo by sa mohlo zhodovať s časom Achnatonovej smrti.“[20] Pri tomto náleze však nie je známe, či Anchcheperure je Smenchkare alebo Nefernefruaton. Hornung zvolil prvú možnosť ešte podla staršej tradície, ktorá je dnes spochybňovaná. Napriek neistote dnes vieme, že doložený tretí rok v náleze znamená dvojročnú vládu v Achetatone pre jedného z týchto dvoch panovníkov.

Tretia teória stotožňuje Anchcheperure Nefernefruaton s Nefertiti, ktorá okolo tretieho roku panovania svojho manžela Achnatona prijala meno Nefernefruaton s prídomkom staroeg. mry-wˁ-n-rˁ – „milovaná Vaenrem“. Fakt, že praenomen Anchcheperure sa vyskytuje len u Nefernefruaton a Smenchkareho, a spomínaný prídomok zase len Nefernefruaton a Nefertiti je jednou z indícii, na základe ktorých časť egyptológov v Nefernefruaton vidí Nefertiti, „ktorá nezmizla po dvanástom roku Achnatonovej vlády; nezomrela a ani neupadla do kráľovej nemilosti, len si zmenila meno a stala sa spoluvládkyňou svojho manžela.“[21] Nicholas Reeves v monografii o Tutanchamonovi píše: „Určite to nie je náhoda, že zmiznutie Nefernefruaton Nefertiti sa časovo zhoduje s príchodom nového spoluvládcu Anchcheperureho Nefernefruatona, kedysi pokladaného za staršieho alebo nevlastného brata Tutanchamona. A naozaj, náznaky ukazujú, že kráľovná a spoluvládca bola jedna a tá istá osoba: spoluvládca nielenže bol nositeľom mena kráľovnej ‚milovaná Achnatonom‘, ‚jeho‘ meno sa objavuje na niekoľkých fajansových fazetách v ženskej forme Anchetcheperure.“[22]

Poznámky upraviť

 1. Konečný dôkaz o tom, že Nefernefruaton bola ženou predložil James P. Allen … v apríli 2004 na stretnutí Amerického výskumného centra v Egypte (American Research Centre in Egypt). Oznámil, že výskum palimpsetových nápisov s menom Nefernefruaton, nájdených na niektorých predmetoch Tutanchamonovej hrobovej výbavy presvedčivo dokazujú, že ich predchádzajúci majiteľ používal prídomok staroeg. 3h-n-h.s – „užitočná manželovi“. (Dodson a Hilton 2004, s. 285)
 2. Priradenie mena Ratotis Tutanchamonovi je len jedna z pracovných hypotéz, pretože po Ratotovi pokračuje nepriradený panovník menom Chebres s dĺžkou vládnutia cez jednu dekádu a až po ňom nasleduje Acherres spájaný s Ajom II., ktorý bol v skutočnosti priamym následníkom Tutanchamona. Okrem toho Smenchkaremu je niekedy priraďované meno Ratotis a Tutanchamonovi už spomínaný Chebres, potom však nesúhlasia roky panovania, ktoré sa v Manehtových verziách dokonca rôznia vďaka chýbám prepisovačov (Ratotis: 9, 6 a 31; Chebres: 12 a 16 rokov). (Unger 1867, s. 157 – 158)

Referencie upraviť

 1. Unger 1867, s. 194
 2. Fruin 1847, s. 8
 3. Allen 1994, s. 7 – 17
 4. Allen 2009, s. 14, pozn. 60
 5. Tallet 1996, s. 375 – 382
 6. Kitchen 1985, s. 43
 7. Hornung, Krauss a Warburton 2006, s. 207, 493
 8. Clayton 2006, s. 126
 9. Reeves 2005, s. 163
 10. Dodson a Hilton 2004, s. 155
 11. Allen 2009, s. 14 – 15
 12. Loeben 1986, s. 99 – 107
 13. a b Dodson a Hilton 2004, s. 150
 14. a b Allen 2009, s. 15
 15. Dodson a Hilton 2004, s. 285, pozn. 111
 16. Murnane 2001, s. 22
 17. Allen 2009, s. 5, 16
 18. Tyldesley 2006, s. 137
 19. Murnane 2001, s. 73 – 86
 20. Hornung, Krauss a Warburton 2006, s. 208
 21. Baker 2008, s. 274 – 275
 22. Reevs 2007, s. 22 – 23

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Neferneferuaten na anglickej Wikipédii.

Literatúra upraviť