Antiagreganciá sú lieky, ktoré zabraňujú zhlukovaniu (agregácii) krvných doštičiek – trombocytov, a tým vzniku primárneho doštičkového trombu (protidoštičkové lieky, antiplatelet drugs). Patria do skupiny antitrombotík, liekov na zníženie zrážanlivosti krvi. Antiagreganciá sa využívajú hlavne v profylaxii vzniku tepenného trombu.

Mechanizmus účinku upraviť

Antiagreganciá môžeme rozdeliť podľa mechanizmu účinku na:

  • ireverzibilné inhibítory cyklooxygenázy (COX) trombocytov a endotelu
  • inhibítory doštičkových receptorov pre adenozíndifosfát (ADP)
  • inhibítory receptorov pre fibrinogén – glykoproteín IIb/IIIa (GP IIb/IIIa)
  • inhibítory fosfodiesterázy
  • inhibítory reuptake adenozínu
  • antagonisti proteázou aktivovaného receptor-1 (PAR-1)
  • inhibítory tromboxanu

Ireverzibilné inhibítory cyklooxygenázy trombocytov a endotelu upraviť

Kyselina acetylsalicylová je najčastejšie používaným antiagregans. Blokuje cyklooxygenázu v doštičkách a tým zabraňuje tvorbe protrombotického tromboxanu A2 (TXA2), zároveň ale blokuje syntézu vazodilatačného a antiagregačne pôsobiaceho prostaglandínu PGI2 v endotelialnych bunkách. Cieľom terapie je blokovať len agregačne pôsobiacu látku TXA2 pri zachovanej sekrécii PGI2. To dosahujeme podávaním nízkych dávok kyseliny acetylsalicylovej (100 – 300 mg/deň). Pri týchto dávkach dochádza k ireverzibilnej blokáde doštičkovej cyklooxygenázy po celú dobu jej životnosti (približne 7 dní). Kyselina acetylsalicylová je základným antiagregačným prípravkom pre prevenciu a liečbu všetkých ochorení, spôsobených arteriálnou trombózou.

Inhibítory doštičkových receptorov pre adenozíndifosfát upraviť

Táto skupina neovplyvňuje doštičkovú cyklooxygenázu, ale blokuje receptory pre adenozíndifosfát (ADP) a tým zabraňuje aktivácii doštičiek. Zástupcami tejto skupiny sú clopidogrel, ticagrelor a prasugrel (ticlopidin sa už nepoužíva pre nižšiu účinnosť a potenciálne nežiaduce účinky). Ticagrelor a prasugrel sa v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou používajú k antiagregačnej terapii pri intervenčných zákrokoch na artériach (napr. pri perkutánnych intervenciách na koronárnych artériach).

Inhibítory receptorov pre fibrinogén (GP IIb/IIIa) upraviť

Glykoproteíny GP IIb/IIIa slúžia na povrchu doštičiek ako receptory pre fibrinogén. Blokádou týchto receptorov je inhibovaný finálny krok aktivácie doštičiek. Takto účinkujú abciximab, tirofiban a eptifibatid. Abciximab je fragment monoklonálnej chimérickej protilátky, tirofiban je nepeptidový antagonista, eptifibatid je cyklický heptapeptid. V klinickej praxi v kardiológii ich postupne nahradzujú lieky predchádzajúcej skupiny ticagrelor a prasugrel.

Inhibítory fosfodiesterázy upraviť

Inhibítory reuptake adenozínu upraviť

Zástupcom týchto skupín je dipyridamol. Pôvodne bol používaný ako koronárne vazodilatans. Zvyšuje hladinu cAMP v krvných doštičkách, čím znižuje ich priľnavosť (adhezivitu) na poškodený cievny endotel. V súčasnosti sa používa málo, častejšie v kombinácii s acetylsalicylovou kyselinou (Aggrenox).

Liečebné použitie antiagregancii upraviť

Antiagregancia sa široko používajú v primárnej a sekundárnej prevencii trombotických srdcovocievnych a mozgovocievnych ochorení a tiež v liečbe periférneho artériového ochorenia.

V kardiológii a angiológii sa kyselina acetylsalicylová používa v primárnej prevencii koronárnej choroby, v liečbe ischemickej choroby srdca so stabilnou anginou pectoris, pri liečbe infarktu myokardu, v prevencii ischemických cievnych mozgových príhod. Pri akútnom infarkte myokardu alebo podozrení naň treba v rámci prvej pomoci pacientovi podať približne 250 mg kyseliny acetylsalicylovej (čo podstatne zlepšuje prognózu pacienta). Po overení diagnózy pacient dostáva ďalšie antiagregans, napríklad 300 – 600 mg clopidogrelu, prípadne prasugrel. Pred revaskularizačným výkonom dostáva ešte abciximab. Po implantácii stentu do koronárnej artérie pacienti užívajú tzv. duálnu antiagregačnú liečbu – kyselinu acetylsalicylovú a inhibítor receptora pre ADP – clopidogrel, prasugrel, alebo ticagrelor.

V liečbe periférneho artériového ochorenia (obliterujúcej aterosklerózy dolných končatín podľa staršej nomenklatúry) sa používa kombinácia malej dávky acetylsalicylovej kyseliny spolu s 75 mg clopidogrelu denne.

Kyselina acetylsalicylová je liekom prvej voľby v primárnej aj sekundárnej prevencii náhlej cievnej mozgovej príhody. Jej efektívnosť zvyšuje súčasné podávanie dipyridamolu v presne určenom pomere (preparát Aggrenox). Alternatívnou liečbou je clopidogrel.

Závažným nežiaducim účinkom antiagregancii je riziko krvácania. Je zvlášť významné pri duálnej antiagregačnej liečbe.

V prevencii hlbokej žilovej trombózy je acetylsalicylová kyselina menej účinná, ako antikoagulancia a používa sa zriedka.

Zdroje upraviť