Bezpečnostné upozornenie

Bezpečnostné upozornenia alebo ľudovo P-vety sú štandardizované pokyny na bezpečné zaobchádzanie s chemickými látkami a ich zmesami. Sú súčasťou globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemikálií a nahrádzajú staršie S-vety s rovnakým účelom a podobným obsahom.

Prehľad bezpečnostných upozornení upraviť

Všeobecné bezpečnostné upozornenia
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
Prevencia na bezpečnostné upozornenia
P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. Neaktuálna
P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia. Neaktuálna
P203 Pred použitím si zaobstarajte, prečítajte a dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
P212 Zabráňte zahrievaniu v ohraničenom priestore alebo zníženiu obsahu desenzibilizačného činidla.
P220 Uchovávajte/skladujte mimo odevov/.../horľavých materiálov.
P221 Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi... Neaktuálna
P222 Zabráňte kontaktu so vzduchom.
P223 Zabráňte akémukoľvek kontaktu s vodou, aby nedošlo k prudkej reakcii a prípadnému zapáleniu.
P230 Uchovávajte zvlhčené...
P231 Manipulujte v prostredí s inertným plynom.
P232 Chráňte pred vlhkosťou.
P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P234 Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe.
P235 Uchovávajte v chlade.
P236 Uchovávajte iba v originálnom balení; Rozdelenie... v dopravnej konfigurácii.
P240 Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.
P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
P242 Používajte iba neiskriace prístroje.
P243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P244 Redukčné ventily udržiavajte bez mazadiel a oleja.
P250 Nevystavujte brúseniu/nárazu/.../treniu.
P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P263 Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte...
P265 Nedotýkajte sa očí.
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P272 Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Neaktuálna
P282 Používajte termostabilné rukavice/ochranný štít/ochranné okuliare.
P283 Noste ohňovzdorný odev/odev so zníženou horľavosťou.
P284 Používajte ochranu dýchacích ciest.
P285 V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest. Neaktuálna
P231 + 232 Manipulujte v prostredí s inertným plynom. Chráňte pred vlhkosťou.
P235 + 410 Uchovávajte v chlade. Chráňte pred slnečným žiarením.
P264 + 265 Po manipulácii si dôkladne umyte ruky [a...]. Nedotýkajte sa očí. Neaktuálna
Reakcia na Preventívne upozornenia
P301 PO POŽITÍ:
P302 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P303 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi):
P304 PO VDÝCHNUTÍ:
P305 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P306 PRI KONTAKTE S ODEVOM:
P307 PO expozícii: Neaktuálna
P308 PO expozícii alebo podozrení z nej:
P309 PO expozícii alebo pri zdravotných problémoch: Neaktuálna
P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Neaktuálna
P311 Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Neaktuálne
P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Neaktuálna
P313 Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Neaktuálna
P314 Pri zdravotných problémoch vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Neaktuálna
P315 Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Neaktuálna
P316 Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
P317 Vyhľadajte lekársku pomoc.
P318 Ak ste vystavení alebo máte obavy, vyhľadajte lekársku pomoc.
P319 Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc.
P320 Odborné ošetrenie je naliehavé (pozri... na etikete).
P321 Odborné ošetrenie (pozri... na etikete).
P322 Osobitné opatrenia (pozri... na etikete). Neaktuálna
P330 Vypláchnite ústa.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.
P332 Ak sa prejaví podráždenie pokožky:
P333 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky:
P334 Ponorte do studenej vody/obviažte mokrými obväzmi.
P335 Odstráňte voľné častice z pokožky.
P336 Zmrznuté časti ošetrite vlažnou vodou. Postihnuté miesto netrite.
P337 Ak podráždenie očí pretrváva:
P338 Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P340 Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.
P341 Pri dýchacích ťažkostiach presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. Neaktuálna
P342 Pri sťaženom dýchaní:
P350 Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla. Neaktuálne
P351 Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P352 Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P353 Pokožku opláchnite vodou/sprchou.
P354 Ihneď niekoľko minút oplachujte vodou.
P360 Kontaminovaný odev a pokožku ihneď opláchnite veľkým množstvom vody a potom odev odstráňte.
P361 Ihneď odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu.
P362 Kontaminovaný odev vyzlečte.
P363 Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.
P364 A pred opätovným použitím ho umyte.
P370 V prípade požiaru:
P371 V prípade veľkého požiaru a veľkého množstva:
P372 V prípade požiaru hrozí riziko výbuchu.
P373 Požiar NEHASTE, ak sa oheň priblížil k výbušninám.
P374 Požiar haste z primeranej vzdialenosti pri dodržiavaní bežných bezpečnostných opatrení. Neaktuálna
P375 Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky.
P376 Zastavte únik, ak je to bezpečné.
P377 Požiar unikajúceho plynu: Nehaste, pokiaľ únik nemožno bezpečne zastaviť.
P378 Na hasenie použite...
P380 Priestory evakuujte.
P381 Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia.
P390 Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P301 + 310 PO POŽITÍ: Okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Neaktuálna
P301 + 312 PO POŽITÍ: Ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Neaktuálna
P301 + 316 PO POŽITÍ: Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
P301 + 317 PO POŽITÍ: Vyhľadajte lekársku pomoc.
P301 + 310 + 330 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Vypláchnite ústa.
P301 + 312 + 330 PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Vypláchnite ústa.
P301 + 330 + 331 PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P302 + 317 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Vyhľadajte lekársku pomoc.
P302 + 334 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Ponorte do studenej vody/obviažte mokrými obväzmi.
P302 + 350 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla. Neaktuálna
P302 + 352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P302 + 335 + 334 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Odstráňte voľné častice z pokožky. Ponorte do studenej vody [alebo zabaľte do mokrých obväzov].
P303 + 361 + 353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
P302 + 361 + 354 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Ihneď odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Ihneď niekoľko minút oplachujte vodou.
P304 + 312 PO VDÝCHNUTÍ: Ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Neaktuálna
P304 + 317 PO VDÝCHNUTÍ: Vyhľadajte lekársku pomoc.
P304 + 340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.
P304 + 341 PO VDÝCHNUTÍ: Pri dýchacích ťažkostiach presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. Neaktuálna
P304 + 340 + 310 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P304 + 340 + 312 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P304 + 340 + 315 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P305 + 351 + 338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P305 + 354 + 338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Ihneď niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P305 + 351 + 338 + 310 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P306 + 360 PRI KONTAKTE S ODEVOM: kontaminovaný odev a pokožku opláchnite veľkým množstvom vody a potom odev odstráňte.
P307 + 310 PO expozícii: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P307 + 311 PO expozícii: Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Neaktuálna
P308 + 310 PO expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P308 + 311 PO expozícii alebo podozrení z nej: Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Neaktuálna
P308 + 313 PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Neaktuálna
P308 + 316 PO expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
P309 + 310 PO expozícii alebo pri zdravotných problémoch: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P309 + 311 PO expozícii alebo zdravotných problémoch: Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Neaktuálna
P332 + 313 Ak sa objaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Neaktuálna
P332 + 317 Ak sa objaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc.
P333 + 313 Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Neaktuálna
P333 + 317 Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc.
P335 + 334 Odstráňte voľné častice z pokožky. Ponorte do studenej vody/obviažte mokrými obväzmi. Neaktuálna
P336 + 317 Omrznuté časti ošetrite vlažnou vodou. Postihnuté miesto netrite. Vyhľadajte lekársku pomoc.
P337 + 313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Neaktuálna
P337 + 317 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc.
P342 + 311 Pri ťažkostiach s dýchaním: Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Neaktuálna
P342 + 316 Pri ťažkostiach s dýchaním: Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
P361 + 364 Ihneď odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. A pred opätovným použitím ho umyte.
P362 + 364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P370 + 376 V prípade požiaru: Ak je to bezpečné, zastavte únik.
P370 + 378 V prípade požiaru: Na hasenie použite...
P370 + 380 V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Neaktuálna
P370 + 380 + 375 V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky.
P370 + 372 + 380 + 373 V prípade požiaru: Hrozí riziko výbuchu. Priestory evakuujte. Požiar NEHASTE, ak sa oheň priblížil k výbušninám.
P370 + 380 + 375 [+ 378] V prípade požiaru: priestory evakuujte. Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky. [Na hasenie použite...].
P371 + 380 + 375 V prípade veľkého požiaru a značného množstva: priestory evakuujte. Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky.
Bezpečnostné upozornenia pri skladovaní
P401 Uchovávajte...
P402 Uchovávajte na suchom mieste.
P403 Uchovávajte na dobre vetranom mieste.
P404 Uchovávajte v uzavretej nádobe.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P406 Uchovávajte v nádobe odolnej proti korózii/... nádobe s odolnou vnútornou vrstvou.
P407 Medzi regálmi/paletami ponechajte vzduchovú medzeru.
P410 Chráňte pred slnečným žiarením.
P411 Uchovávajte pri teplotách do ... °C/... °F.
P412 Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
P413 Veľké množstvo s hmotnosťou nad ... kg/... lbs uchovávajte pri teplote do ... °C/... °F.
P420 Uchovávajte oddelene od iných materiálov.
P422 Obsah uchovávajte v... Neaktuálna
P402 + 404 Uchovávajte na suchom mieste. Uchovávajte v uzavretej nádobe.
P403 + 233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P403 + 235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P410 + 403 Chráňte pred slnečným žiarením. Uchovávajte na dobre vetranom mieste.
P410 + 412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
P411 + 235 Uchovávajte pri teplotách do ... °C/... °F. Uchovávajte v chlade. Neaktuálna
Bezpečnostné upozornenia pri zneškodňovaní
P501 Zneškodnite obsah/nádobu do...
P502 Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o regenerácii alebo recyklácii.
P503 Obráťte sa na výrobcu/dodávateľa/ ... s požiadavkou na informácie týkajúce sa zneškodňovania/zhodnotenia/recyklácie.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy a zdroje upraviť