Biokoridor je lineárny úsek krajiny, ktorý umožňuje migráciu organizmov medzi jednotlivými biocentrami. S nimi dohromady tvorí územný systém ekologickej stability.

Obnovenie rastlinného porastu stien mostu zvyšuje jeho potenciál využitia ako biokoridoru

Územie biokoridoru nemusí umožňovať rozhodujúca časť organizmov trvalou alebo dočasnou existenciou, ale slúži predovšetkým pre migráciu medzi biocentrami. Biokoridory sú v prevažnej väčšine prípadov prírodné plochy: medze, aleje, súvislé pásy krovín, živé ploty atď. V niektorých prípadoch však môže ísť o pozmenenú časť krajiny (pole medzi dvoma lesmi) alebo aj o umelý prvok (prechod pre zver cez diaľnicu, železnicu alebo umelý vodný tok, obchádzajúci vodnú nádrž).

Na slovensku môže byť príkladom biokoridoru Tunel Lučivná na Diaľnici D1.

Pozri aj

upraviť