Charakteristika (literatúra)

Charakteristika je výstižný opis zameraný na telesné, duševné, povahové i citové vlastnosti človeka. Vyskytuje sa predovšetkým v umeleckom štýle, v epike, kde sa viaže na postavu umeleckého diela.


Rozlišuje sa:

 • vonkajšia charakteristika – zameraná na opis telesných vlastností
 • vnútorná charakteristika – zameraná na opis povahových a duševných vlastností

Charakteristika môže byť:

 • objektívna – autor nezainteresovane vymenúva vlastnosti postavy
 • subjektívna – autor cez vlastnosti postavu aj hodnotí

alebo

 • priama – autor priamo vymenúva vlastnosti niektorej postavy, prípadne postava charakterizuje samu seba
 • nepriama – vlastnosti postavy vyplývajú z jej konania

alebo

 • skupinová - autor porovnáva skupinu ľudí, ktorá má rovnaké záľuby (napr. hudobná skupina) alebo povolanie (napr. maliari)
 • individualna - opisuje 1 osobu
 • porovnávacia - porovnávanie vlastnosti 2 ľudí, predmetov alebo javov
  • Rozoznávajú sa 2 prístupy:
   • súčasné sledovanie oboch postáv (efektívnejší postup, vyhýba sa opakovaniu)
   • sledovanie jednej postavy a potom druhej
 • individuálna - rozlišuje sa:
  • autocharakteristika - charakteristika samého seba (administratívny a bel. životopis);
  • posudok - útvar oficiálnej komunikácie, objektívna charakteristika osoby, vyžaduje sa od bývalého zamestnávateľa. Je objektívny, vecný a komplexný. Je to forma úradného listu.