Epika

literárny druh

Epika je jeden z troch základných literárnych druhov, popri lyrike a dráme, založený na rozprávaní o hrdinoch, dejoch a udalostiach obyčajne vo veršovaných eposoch.

K základným epickým druhom počítame: román, novelu, poviedku, črtu a ľudovú rozprávku.

Epika môže byť písaná voľne, ale aj básnickou rečou.

Názov epika pochádza z gréckeho epos - rozprávanie (pieseň, slovo), zo starogréckych Homérových eposov: Ilias a Odysea.

Epika má tieto charakteristické znaky:

  • próza
  • sujetovosť
  • dejovosť
  • minulý čas
  • dynamické motívy
  • dialogickosť
  • hovorovosť
  • rozprávanie