Balada

hudobný alebo veršovaný lyricko-epický žáner

Balada je epický útvar ľudovej slovesnosti. Vyznačuje sa jednoduchým dejom. Dej je smutný, jednoduchý a zväčša sa končí tragicky. Hrdina balady obvykle zahynie alebo podstúpi iný krutý trest (tragika). Dej je zhustený, jazyk je jednoduchý a väčšinou býva rozprávaný formou piesne. Môže obsahovať aj lyrické a dramatické prvky. Lyrické vlastnosti textu dokazuje zvýšená subjektívnosť, ktorú zvýrazňujú opakovacie figúry, refrén a hyperbola. Pre svoj pôvod v ľudovej slovesnosti má mnohé spoločné znaky s ľudovou rozprávkou:

  1. autor balady je neznámy;
  2. dej má rýchly spád, často sa odohráva na neznámom mieste;
  3. často sa využívajú magické čísla (tri, sedem,dvanásť...)
  4. v mnohých baladách vystupujú nadprirodzené postavy (umrelci, víly, strašidlá) a prebiehajú neskutočné deje (prekliatie).
Maria Wiik, "Balada" (1898)

Od rozprávky sa odlišuje:

  1. dej balady sa obyčajne končí tragicky,
  2. pôvodne sa spievala (pôvodne bola balada ľudovou tanečnou piesňou).

Balada sa šírila ústnym podaním, ľudia v rôznych krajoch si text obmieňali podľa vlastného vkusu a nálady. Tak vznikli obmeny na jeden motív - varianty.

Najstaršia zbierka ľudových balád pochádza zo Škótska. K nám sa balady dostali ústnym podaním. Do dnešných čias sa zachovalo len niekoľko ľudových balád, ku ktorým poznáme aj nápev (napr. Kačička divoká).

Koncom 18. storočia, ale najmä v 19. storočí začínajú vznikať umelé balady. Ich zdrojom boli ľudové balady, ale aj povesti a báje. Z povestí si autori vyberali smutné, tajomné, záhadné, ale aj realistické deje, ktoré potom spracovali ako balady.

Romantickí básnici využívali baladu na vyjadrenie svojich romantických pocitov (lyrický moment). Poznáme balady:

  • ľudová balada- napr. Išli hudci horou, Jeden otec dobrý, Išlo dievča po vodu, Kačička divoká...
  • umelá balada - napr. Ján Botto - Lucijný stolček, Žltá ľalia, Margita a Besná; J.Kráľ - Zverbovaný, Zabitý, Zakliata panna vo Váhu a divný Janko, Kríž a čiapka, Bezbožné dievky,....
  • sociálna balada- rieši problémy biedy, vojny, osamelosti ľudí, napr. P.O. Hviezdoslav Zuzanka Hraškovie, ...

Použité literárne zdroje: Literatúra pre 5. ročník ZŠ, Teória literatúry a iné. Pieseň od Mira Žbirku sa volá aj Balada o poľných vtákoch.