Povesť (literatúra)

Povesť je krátky žáner prozaickej epiky, ktorý spravidla spracúva historickú tematiku voľne, v rozpore s historickou skutočnosťou, s pútavým dejom. V súčasnosti je termín takmer výlučne vyhradený pre oblasť ľudovej slovesnosti. V minulosti sa ako "prostonárodná povesť" označovala ľudová rozprávka.

Základnou rozličnosťou je, že povesť má reálny základ, napríklad nejaké územie.(Bratislavský hrad, Svätopluk....), kým rozprávka má celý dej vymyslený.

Povesť je podobná rozprávke, má jednoduchý dej a je krátka.

Povesti rozdeľujeme na 4 druhy:

  • heraldické - vysvetľujú pôvod erbov
  • miestne - vzťahujú sa k nejakému miestu
  • historické - rozprávajú o významných udalostiach národných dejín a sú prameňom lepšieho poznania minulosti
  • fantastické - hovoria o magických bytostiach, javoch.

Pozri aj upraviť