Chemická rovnováha

Chemická rovnováha je stav chemickej reakcie, kedy sa pomer reaktantov a produktov reakcie v čase nemení. Tento stav je dosiahnutý, keď sa rýchlosť priamej a protismernej reakcie vyrovná, čo vyžaduje, aby mala reakcia vratný charakter (bola možná zmena behu reakcie v tom zmysle, že pôvodné produkty budú spolu reagovať za vzniku pôvodných reaktantov). To že chemická reakcia má vratný charakter, za v jej zápise značí protismernými šípkami:

kde:

Koncept chemickej rovnováhy bol rozpracovaný potom, ako Claude-Louis Berthollet objavil, že niektoré chemické reakcie majú vratný charakter. Nórski chemici Cato Guldberg a Peter Waage na základe pozorovaní Bertholleta objavili Zákon účinku hmotností (Guldbergov-Waageov zákon) a zaviedli pojem rovnovážnej konštanty Kc, ktorá je definovaná:

, kde:

  • {A}, {B}, {C} a {D} sú rovnovážne aktivity reaktantov a produktov (konvenciou dohodnuté sú reaktanty v menovateli a produkty v čitateli zlomku)
  • a, b, c, d sú príslušné stechiometrické koeficienty.