De Broglieho vlna

(Presmerované z De Broglieove vlny)

Podľa hypotézy francúzskeho fyzika Louisa de Broglieho sa priraďujú časticiam látky (či už elektrónu, protónu či inej častici) nielen vlastnosti častíc ale aj vlastnosti vlnové; teda pohybujúcej sa častici pripadá na základe tejto hypotézy určitá vlnová dĺžka tzv. de Broglieho vlny.

Vo formalizme špeciálnej teórie relativity tvorí priestor spolu s časom rovnako ako hybnosť spolu s energiou určité prirodzené kombinácie. (Technicky vzaté, sú to štvorvektory.) Planckova rovnica hovorí, že energia je úmerná frekvencii. Pre zachovanie relativistickej symetrie Louis Victor de Broglie navrhol, že hybnosť musí byť podobne úmerná prevrátenej hodnote vlnovej dĺžky  :

kde je Planckova konštanta. Uvedené vzorce dávajú do vzťahu vlnu (charakterizovanú a ) a časticu (charakterizovanú pomocou a ).

Externé odkazy

upraviť