Vlnová dĺžka je vzdialenosť medzi opakujúcimi sa periódami vlnenia. Označuje sa malým gréckym písmenom lambda (λ).

Vlnová dĺžka

Vlnová dĺžka závisí od frekvencie vlnenia a rýchlosti šírenia vlny:

kde

= vlnová dĺžka v m
rýchlosť šírenia vlny v m/s
= frekvencia vlnenia v Hz.

Pre elektromagnetické vlnenie vo vákuu sa dá vyjadriť tento vzťah zjednodušene (približne):
vlnová dĺžka [m] = 300 / frekvencia [MHz].

Pre zvuk sa tento vzťah dá vyjadriť zjednodušene (približne):
vlnová dĺžka [m] = 343 / frekvencia [Hz].


V kvantovej fyzike sa vďaka časticovo-vlnovému dualizmu dá vyjadriť aj vlnová dĺžka častice v závislosti od jej energie (resp. hybnosti) - pozri de Broglieove vlny.