Rýchlosť zvuku

rýchlosť, akou sa zvukové vlny šíria prostredím

Rýchlosť zvuku je rýchlosť, akou sa zvukové vlny šíria prostredím. Často sa týmto pojmom myslí rýchlosť zvuku vo vzduchu, ktorá závisí od atmosférických podmienok - najväčší vplyv na jej hodnotu má teplota vzduchu.

F-22 pri prekročení rýchlosti zvuku

V kozmonautike a letectve sa používa rýchlosť zvuku aj ako jednotka rýchlosti, s označením "Mach" (muž. rod).

Rýchlosť zvuku v niektorých látkach upraviť

Prostredie Rýchlosť
Látka Teplota (°C) (m/s) (km/h)
Suchý vzduch 35 351,88 1 266,77
30 349,02 1 256,47
25 346,13 1 246,07
20 343,21 1 235,56
15 340,27 1 224,97
10 337,31 1 214,32
5 334,32 1 203,55
0 331,30 1 192,68
-5 328,25 1 181,70
-10 325,18 1 170,65
-15 322,07 1 159,45
-20 318,94 1 148,18
-25 315,77 1 136,77
Prostredie Rýchlosť
Látka Teplota (°C) (m/s) (km/h)
Oxid uhličitý 25 259 932
Kyslík 25 316 1 138
Hélium 0 970 3 492
Vodík 0 1 270 4 572
Ortuť 20 1 400 5 040
Destilovaná voda 25 1 497 5 389
Morská voda 13 1 500 5400
Ľad -4 3 200 11 520
Striebro 20 2 700 / 3 700 9 720 / 13 320
Meď 20 3 500 / 4 720 12 600 / 16 992
Sklo 20 5 200 18 720
Oceľ 20 5 000 / 6 000 18 000 / 21 600
Hliník 20 5 200 / 6 400 18 720 / 23 040

Výsledok merania v pevných látkach záleží na tom, či sa meria rýchlosť šírenia pozdĺžnych (kompresných) kmitov alebo priečnych kmitov. Pozdĺžne kmity sa šíria rýchlejšie. V kvapalinách a plynoch sa šíria iba kompresné kmity, priečne kmity sa v nich nešíria, preto sa udáva len jedna rýchlosť.

Rýchlosť zvuku v ideálnom plyne upraviť

V ideálnom plyne pre rýchlosť zvuku platí vzorec

  , kde   je adiabatický koeficient, R je plynová konštanta a T je termodynamická teplota (v Kelvinoch),

alebo

  , kde   je tlak plynu pri teplote 0 °C,   príslušná hustota a   súčiniteľ teplotnej rozpínavosti plynu.

Rýchlosť zvuku vo vzduchu upraviť

Z predchádzajúceho vzorca vyplýva, že pre rýchlosť zvuku v suchom vzduchu platí nasledujúci vzťah:  m.s-1

Nasledujúca tabuľka udáva približné rýchlosti zvuku v rôznych nadmorských výškach:

Nadmorská výška Teplota vzduchu Rýchlosť (m/s)
Hladina mora 15 °C 340
11 000 m - 20 000 m -57 °C 295
29 000 m -48 °C 301