Kilometer za hodinu (symbol km/h alebo km·h−1) je odvodená jednotka sústavy SI určujúca rýchlosť priamočiareho pohybu, alebo okamžitú rýchlosť v smere dotyčnice pri krivočiarom pohybe.

Tachometer v automobile ciachovaný v kilometroch za hodinu (km/h).

Vzhľadom na pomer k základnej jednotke (m/s) sa využíva pri stredne vysokých rýchlostiach, napríklad v doprave.

Definícia upraviť

Teleso sa pohybuje rýchlosťou 1 km/h, ak za čas 1 hodiny prejde vzdialenosť 1 kilometra.

1 km·h−1 = 1 000 m·h−1 ≈ 0,27778 m·s−1