Kilometer

jednotka dĺžky

Kilometer (symbol: km) je jednotka dĺžky v metrickej sústave, zodpovedajúca 1 000 metrom (predpona kilo pochádza z gréčtiny, khilia = tisíc a metro = počet alebo miera). Kilometer sa bežne používa pre vyjadrenie vzdialeností v doprave a všeobecne na povrchu Zeme.

Prevod na iné jednotky dĺžky

upraviť

Pozri aj

upraviť