Demodulátor

Demodulátor je zariadenie, ktoré vykonáva demoduláciu, opak modulátora.

Napríklad časť modemu, ktorá premieňa analógové dáta na digitálne, je demodulátor.