Destilácia (chémia)

Destilácia je fyzikálna metóda na oddeľovanie látok z kvapalných zmesí na základe ich charakteristických teplôt varu (napr. výroba destilovanej vody, výroba benzínu). Využíva fakt, že pri zmesi látok (s výnimkou azeotropických zmesí) je zloženie pár nad kvapalinou iné ako zloženie kvapalnej fázy.

Schéma laboratórnej destilačnej aparatúry
1. zdroj tepla
2. destilačná banka
3. destilačná hlava
4. teplomer
5. chladič
6. vstup chladiaceho média
7. výstup chladiaceho média
8. destilát
9. odsávanie (pri vákuovej destilácii)
10. zachytávač destilátu

Zmes látok sa zahrieva, kým nedosiahne želanú teplotu, pri ktorej dochádza k varu a k odparovaniu oddeľovanej látky. Pary oddeľovanej látky sa odvádzajú od kvapalnej zmesi do chladiča, kde dochádza ku kondenzácii pár na kvapalné skupenstvo. Oddeľovaná látka sa potom zachytáva v kvapalnej podobe (kondenzát, destilát). Keďže teplota varu látky stúpa so stúpajúcim tlakom, môžeme znížením tlaku destilovať tú istú zmes pri nižších teplotách (destilácia za zníženého tlaku), čo umožňuje destilovať látky, ktoré by sa pri vyšších teplotách rozkladali.

Ak sa teplota zmesi postupne zvyšuje a pri rôznych teplotách sa zachytávajú rôzne súčasti (frakcie) z jednej zmesi, hovoríme o frakčnej destilácii.

Pokiaľ je destilát nedostatočne čistý a obsahuje viac vyššievrúcej zložky ako je prípustné, je možné ho prečistiť opakovanou destiláciou. Rovnaký efekt viacnásobnej destilácie je možné dosiahnúť zaradením rektifikačnej kolóny do destilačnej aparatúry. Časť pár vydestilovanej zmesi nie je odvedená do chladiča, ale po skondenzovaní spätne prúdi rektifikačnou kolónou do destilačnej banky (spätný tok). Tieto skondenzované pary sa pri spätnom toku stretávajú s hore vystupujúcimi parami. Pri tomto stretnutí sa hore vystupujúce pary obohacujú o nižšievrúcu zložku a zostupujúci kondenzát sa obohacuje o vyššievrúcu zložku.


V priemysle sa destilácia používa napríklad pri výrobe etanolu alebo pri separácii jednotlivých zložiek ropy.

Destilačné/rektifikačné kolóny ropnej rafinérie.

Iné projekty

upraviť
  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o destilácia
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému destilácia