Durové stupnicediatonické stupnice, typické pre európsku hudbu. Názov je odvodený z latinského „durum“ - tvrdý.

C dur upraviť

Základnou durovou stupnicou je C dur. Skladá sa z týchto tónov: C,D,E,F,G,A,H,C. Na klavíri sú to iba biele klávesy:

 

Na vokálne (hlasové) účely majú tóny C-dur aj svoje slabičné názvy, to je tvz. solmizačná stupnica:

I II III IV V VI VII VIII
do re mi fa sol la si do

Prvý tón C, je základný tón stupnice. Medzi C/D, D/E, F/G, G/A a A/H je rozdiel (interval) jedného stupňa (na klavíri sa medzi nimi nachádza čierny kláves), kým medzi E/F a H/C je len poltónový rozdiel (na klavíri medzi nimi nie je žiaden kláves). Stupnicu C dur teda tvorí 5 celotónových a 2 poltónové vzdialenosti medzi jej tónmi, pričom poltónové vzdialenosti sú medzi 3./4. a 7./8. tónom.

Ďalšie durové stupnice upraviť

Ostatné durové stupnice sú odvodené od C dur, od ktorého sa líšia svojou tonikou (základným (prvým) tónom), od ktorého je odvodený aj ich názov. Vždy však ostáva zachovaná poltónová vzdialenosť medzi 3./4. a 7./8. stupňom. Názvy durových stupníc píšeme veľkými začiatočnými písmenami. Aby mohli byť zachované rovnaké poltónové rozdiely ako v C-dur, musia byť použité tóny z pomocných klávesov klavíra (čierne klávesy). Aké tóny treba použiť je v notovom zápise vyznačené v predznamenaní na začiatku každého riadku (za kľúčom). Podľa toho hudobníci identifikujú danú stupnicu.

Napr.:

 

  • Dva krížiky (poltónové zvýšenia) "fis" a "cis" znamenajú, že ide o stupnicu D-dur.

 

  • Jedno béčko (poltónové zníženie) "b" (používané namiesto názvu "hes") označuje stupnicu F-dur.

Všetky durové stupnice je možné rozdeliť na dve rovnaké polovice obsahujúce štyri tóny (prvá polovica obsahuje stupne 1-4, druhá 5-8), ktoré nazývame tetrachordy. Durové tetrachordy majú dve celotónové vzdialenosti a za nimi nasleduje jedna poltónová vzdialenosť.

Durové stupnice s krížikmi upraviť

Durové stupnice s krížikmi odvodzujeme tak, že nasledujúcu stupnicu začneme druhým tetrachordom pôvodnej stupnice a pridáme k nej ďalší tetrachord. Napr. druhý tetrachord C-dur začína notu G (t. j. 5. stupňom v C-dur), preto stupnica nasledujúca po C-dur bude G-dur. Aby ostali poltónové vzdialenosti zachované, každá takto odvodená stupnica bude mať o jeden krížik viac ako predchádzajúca (napr. C-dur nemá žiadny krížik, G-dur má jeden krížik). Tento krížik sa pridá k tretiemu tónu druhého tetrachordu, teda k 7. tónu novej stupnice (7. tón stupnice G-dur je "F", takže po zvýšení bude "Fis").

 

 

Porovnanie stupnice C-dur a G-dur s vyznačením celotónových (oblúčik) poltónových (svorka) vzdialeností

Durové stupnice s béčkami upraviť

Durové stupnice s béčkami sa odvodzujú tak, že prvý tetrachord pôvodnej stupnice sa stane druhýml tetrachordom novej stupnice. Nasledujúcu stupnicu teda začíname o 4 stupne nižšie. V prípade C-dur to bude F-dur. Každá takto odvodená stupnica bude mať o jedno béčko viac, aby ostali poltónové vzdialenosti zachované. Béčko sa pridá k 3. stupňu prvého tetrachordu (a aj stupnice). Pre F-dur to je "H", takže po znížení to bude "b" (hes).

 

Stupnica F-dur s vyznačením celotónových (oblúčik) a poltónových (svorka) vzdialeností

Durové stupnice
Stupnica Tóny stupnice Predznamenanie
Cis dur cis dis eis fis gis ais his cis 7#
Fis dur fis gis ais h cis dis eis fis 6#
H dur h cis dis e fis gis ais h 5#
E dur e fis gis a h cis dis e 4#
A dur a h cis d e fis gis a 3#
D dur d e fis g a h cis d 2#
G dur g a h c d e fis g 1#
C dur c d e f g a h c žiadne
F dur f g a b/hes c d e f 1b
B dur b/hes c d es f g a b 2b
Es dur es f g as b/hes c d es 3b
As dur as b/hes c des es f g as 4b
Des dur des es f ges as b/hes c des 5b
Ges dur ges as b/hes ces des es f ges 6b
Ces dur ces des es fes ges as b ces 7b