Dyslexia je biologicky podmienená porucha, ktorá sa prejavuje neschopnosťou čítať, alebo veľmi ťažkopádnym čítaním. Trpí ňou hlavne mladšia vrstva populácie. Dyslexia je špecifická porucha prejavujúca sa neschopnosťou naučiť sa čítať, napriek tomu, že sa dieťaťu dostáva bežného výučbového vedenia, má primeranú inteligenciu a sociokultúrnu príležitosť. Zelinková (1994) spomína okrem vyššie uvedených faktov aj podmienku, že dieťa nemá zrakový či sluchový postih. Dyslexia je vážnou biologicky podmienenou poruchou učenia a je najrozšírenejším postihnutím v európskych krajinách (okolo 4 – 12 % žiakov základných škôl).

Či dieťa trpí dyslexiou s určitosťou to môže potvrdiť len odborník – špeciálny pedagóg a to buď v centre špeciálno-pedagogického poradenstva alebo v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Príznaky, ktoré sú signálom, že dieťa trpí dyslexiou:

 1. Dyslektik je zvyčajne bystré a šikovné dieťa, no jeho výkony na čítaní sú hlboko podpriemerné a naopak, jeho výkony v matematike obyčajne ďaleko prevyšujú výkony v čítaní (niekedy sa objavuje dvoj, či trojstupňový rozdiel v hodnotení).
 2. Dyslektik je neposedný, má zníženú schopnosť koncentrácie a len ťažko sa sústredí.
 3. Konkrétnej činnosti sa dokáže venovať iba krátkodobo.
 4. Má poruchy pravo-ľavej orientácie, resp. orientácie v priestore.
 5. Má ťažkosti pri reprodukcii rytmu.
 6. Má výrazne zníženú rýchlosť čítania (nedosahuje 60 – 70 slov/min) Týka sa aj žiaka 1. ročníka.
 7. Má veľkú chybovosť čítania, resp. nevie o čom číta (obsah).
 8. Má zníženú kvalitu čítania (hláskovanie, v lepšom prípade slabikovanie).
 9. Kvalita chýb v čitateľskom prejave dyslektika:
  • typické sú zámeny: zrkadlové (b/d), tvarovo podobných písmen (m/n)
  • typické sú zámeny samohlások: a/o, o/e, a/e
  • prešmykovanie slabík (píš/šíp)
  • prečítanie iba prvej časti slova, pričom zvyšok dieťa doplní z hlavy
  • dvojité čítanie (dieťa slovo na viackrát lúšti potichu a až potom ho nahlas prečíta)

Pozri aj

upraviť