Medicína

veda, ktorá sa zaoberá rozpoznávaním, liečením a prevenciou chorôb
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Medicína pozri Medicína (rozlišovacia stránka).

Medicína (z lat. (ars) medicina = lekárstvo, lekárske umenie, umenie liečiť; medicus = lekár), po slovensky lekárstvo, je veda, ktorá sa zaoberá rozpoznávaním (diagnostikou), liečením (terapiou) a prevenciou chorôb. Zahŕňa v sebe zdravotné služby, ktoré slúžia k liečbe chorôb a ochrane pred nimi. Súčasná medicína využíva pri svojej činnosti poznatky biomedicínskych vied, výskumu a zdravotníckych technológií. V bežnej praxi sa pojmom medicína označuje humánna (ľudská) medicína, pre informácie o ďalších druhoch medicíny pozri príslušné články (veterinárna medicína – zverolekárstvo, fytomedicína – rastlinné lekárstvo). Študent medicíny sa označuje aj ako medik.

Základné východiská a definícia medicíny upraviť

Presná definícia medicíny je zložitá. Podľa Málka je medicína každá výskumná a vedecká činnosť, ktorá smeruje k objasneniu etiopatogenézy chorobných stavov, k ich diagnostike, prevencii a liečeniu (konzervatívnemu i chirurgickému), a ktorá cieli k vytvoreniu prostredia optimálneho pre život človeka. Najzákladnejším špecifickým znakom medicíny je to, že predmetom jej skúmania je človek v zdraví i chorobe. Príznačným pre medicínu je poslanie zabrániť chorobným stavom alebo ich s úspechom liečiť. Medicína má vždy dočinenia s osudom človeka, ktorý sa domáha pomoci. Lekár preto musí aktívne pristupovať k lekárskym problémom a konať i vtedy, keď sú teoretické predpoklady ešte kusé. Má povinnosť liečiť aj za veľmi obmedzených znalostí podstaty choroby, kedy je nevyhnutný empirický prístup.

Štandardne pod pojem medicína spadajú odbory, ktoré využívajú postupy a metódy vyučované na lekárskych fakultách. V zásade možno vyhlásiť, že medicína je aplikovaný biologický odbor, ktorý vhodným spôsobom prihliada aj na poznatky ďalších disciplín, najmä z okruhu chémie, psychológie, etiky a práva. Neoddeliteľnou súčasťou medicíny je aj vedecká metóda založená predovšetkým na empírii a následnom zovšeobecňovaní týchto poznatkov pomocou neúplnej indukcie, k čomu je široko využívaná štatistika. Celý koncept medicíny sa nazýva Evidence Based Medicine (EBM, medicína založená na dôkazoch). EBM je relatívne nový koncept; preto v medicíne stále pretrvávajú niektoré aspekty, ktoré sú v zásade non-EBM. Ide najmä rozšírenosť niektorých okrajových terapeutických postupov (napr. podávanie pentoxifylínu, systémová enzymoterapia a podobne), pri ktorých sa očakáva, že sa postupne presunú do oblasti alternatívnej medicíny s prirodzeným úbytkom lekárov zvyknutých tieto postupy voliť.

Základné medicínske vedy upraviť

 • Anatómia (náuka o makroskopických štruktúrach organizmu)
 • Biochémia (náuka o chemických procesoch v organizme)
 • Biofyzika (náuka o fyzikálnych procesoch v organizme)
 • Bioštatistika (aplikácia štatistických metód v biologických vedách, nevyhnutná pre plánovanie a vyhodnocovanie medicínskych výskumov a štúdií, a taktiež pre epidemiológiu)
 • Cytológia (náuka o bunkách)
 • Dietológia (náuka o výžive a jej vzťahu k zdraviu a chorobám)
 • Embryológia (náuka o vývoji organizmu)
 • Epidemiológia (náuka o demografii chorobných procesov, zahŕňa v sebe aj hygienu)
 • Farmakológia (náuka o liečivách a ich účinku)
 • Fotobiológia (náuka o vplyve neionizujúceho žiarenia na živé organizmy)
 • Fyziológia (náuka o funkcii jednotlivých orgánov)
 • Genetika (náuka o génoch a ich úlohe v dedičnosti a prejave na organizmoch)
 • Histológia (náuka o mikroskopickom zložení tkanív)
 • Imunológia (náuka o imunitnom systéme)
 • Mikrobiológia (náuka o mikroorganizmoch)
 • Neurovedy (biológia a fyziológia špecializujúca sa na nervový systém)
 • Patológia (náuka o chorobách)
 • Rádiobiológia (náuka o vplyve ionizujúceho žiarenia na živé organizmy)
 • Toxikológia (náuka o škodlivom účinku liečiv a jedov na organizmus)

Špeciálne medicínske odbory upraviť

Chirurgia upraviť

Interná medicína upraviť

Diagnostické odbory upraviť

Ďalšie hlavné špeciálne odbory upraviť

Interdisciplinárne odbory upraviť

Alternatívna a doplnková medicína upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Alternatívna medicína

Alternatívna medicína je súbor liečebných metód, ktoré sú niektorými považované za alternatívu ku klasickej medicíne. Niektoré jej postupy prinášajú praktické výsledky a po vedeckom overení sú presunuté do klasickej medicíny. Väčšina má sporný účinok a nezriedka môže poškodiť zdravie a ohroziť život pacienta.

Iné projekty upraviť

 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Medicína
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Medicína

Externé odkazy upraviť

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.